Uppförandekod

För Teknikföretagens Branschgrupper AB är det viktigt att verksamheten inom bolaget och de branschföreningar som är anknutna till Teknikföretagens Branschgrupper bedrivs på ett sätt som tydligt håller sig inom konkurrensrättens ramar. Konkurrensrättens syfte är att stimulera fri konkurrens vilket har Teknikföretagens Branschgruppers fulla stöd.

Uppförandekoden (Code of conduct) medför inte några förändringar av APPLiAs verksamhet jämfört med tidigare. Däremot kan uppförandekoden ses som en tydlig signal om att vi aktivt verkar för en transparent och konkurrensneutral verksamhet inom Teknikföretagens Branschgrupper och dess branschföreningar.

Här hittar du uppförandekoden