APPLiAs kommentarer till regeringens budget

Applia konstaterar i likhet med det flesta att det är en återhållsam budget som lades fram. Även regeringen har själva benämnt den som åtstramande. De har bland annat uttryckt att fokus i budgeten är att stötta svenska hushåll och företag och störst reformutrymme är sänkt skatt på bensin och diesel samt höjd A-kassa.

Högkostnadsskyddet för elkostnader ligger utanför budgeten. Utgångspunkten i budgeten är att inflationen ökar och den ekonomiska utvecklingen blir svag innebärande att köpkraften försämras och att alla behöver ta ansvar. Finns även risk att kommande år blir fortsatt svaga med hög inflation.

Vad innebär det här för Applia initialt och över tid

Elektronikskatten bibehålls trots idogt påverkansarbete från Applia. Vissa förändringar sker inom budgeten varav en del för stor påverkan. KPI-uppräkningarna under 2023 leder först till en höjning av skatten och därefter en sänkning, vad värre är att regeringen uttryckligen skriver att man inte avser avskaffa skatten. Det är oroväckande för branschen om detta är ett tydligt ställningstagande eller endast illa formulerat. För vår position hade det varit mer positivt med en skrivning att man i dagsläget inte ser någon möjlighet att avskaffa skatten utifrån andra prioriteringar.

I budgetpropositionen införs även vissa av de regelförenklingar som varit ute på remiss där Applia påtalat att även regelförenklingen som den föreslås kommer att öka skatten vilket inte torde vara avsikten, men ändå blir resultatet. För vitvaror kommer det högst sannolikt att skatten nu fördubblas, Detta trots att regeringen beräknar att skatten även fortsättningsvis skall inbringa cirka 1,9 miljarder för staten.

Indexuppräkningarna och regelförenklingarna kommer högst sannolikt innebära att skatten på Applia företagens produktsortiment ökar från cirka 700 miljoner till i storleksordningen 1,3 miljarder.

Om man har för avsikt att minska köpkraften och dämpa inflationen så kan detta naturligtvis i stället driva inflation, inte minst för vår produktkategori där man inte kan avstå från att byta ut t.ex. en uttjänt kyl/frys.


Branschnyheter


Häll med integrerad fläkt förändrar köken 

Den senaste trenden inom spishällar är modeller där köksfläkten integrerats i hällen, och den största fördelen med detta är givetvis

Tuff inledning på året för branschen 

Branschen backar jämfört med 2022  Året 2023 har startat svagt, vilket branschens inköpsstatistik för januari visar tydligt. Jämfört med rekordåren

Digitala produktpass – nu finns en prototyp  

Som en del i förberedelserna för de digitala produktpassen har projektet ProPare tagit fram en prototyp för att visa hur

Så ska Applia få fler att återbruka mer

Vi ser ett ökat intresse för återbruk men vad kan egentligen definieras som återbruk? Begagnat försäljning, genomgång av trasiga/uttjänta produkter