Marknadskontroll – en nödvändighet inte bara för rättvis konkurrens mellan företag

Marknadskontrollen bidrar till FN.s globala mål nr. 12 om hållbar konsumtion och produktion. Den har till uppgift att säkerställa hälsa, säkerhet, konsumentskydd. Swedac ansvarar för samordningen mellan de svenska myndigheterna som bedriver marknadskontroll. Samordningen sker främst genom Marknadskontrollrådet där bl.a. APPLiA och andra näringslivsparter deltar i referensgrupper.

Marknadskontroll kan ske i form av planerade kontroller hos tillverkare, importörer eller återförsäljare eller som reaktioner på rapporterade olyckor, klagomål från allmänheten eller varningar från myndigheter i andra länder. Ansvarig myndighet ska vidta åtgärder mot de aktörer vars produkter inte uppfyller de legala krav som ställs. Åtgärder som kan bli aktuella är till exempel försäljningsförbud, tillbakadragande av produkter från marknaden, återkallelse eller böter.

Inom APPLiA företagens marknadsområde är det främst Kemikalieinspektionen, Elsäkerhetsverket, Tullverket och Konsumentverket som är berörda och aktiva i att utöva marknadskontroll. Det innebär att de ska kontrollera produkter på marknaden uppfyller gällande lagstiftning och standarder, samt är märkta och provade i enlighet med reglerna.

Ansvarig myndighet ska vidta åtgärder mot de aktörer som inte uppfyller kraven, så att endast säkra produkter säljs på marknaden. När de vid kontroll finner produkter som inte är godkända vidtas t.ex. följande åtgärder. försäljningsförbud, tillbakadragande av produkter från marknaden, återkallelse eller böter.

Kontrollen sker oftast i form av stickprov efter riskbedömning inte minst på grund av den snabba produktutvecklingen och den stora mängden produkter som tillhandahålls på marknaden.

I det fall ni ser produkter som saknar korrekt märkning eller på annat sätt sannolikt inte borde säljas i Sverige kan ni kontakta myndighet direkt eller oss på APPLiA så tar vi ärendet vidare.

Läs mer om marknadskontroll på marknadskontroll.se.


Branschnyheter


Häll med integrerad fläkt förändrar köken 

Den senaste trenden inom spishällar är modeller där köksfläkten integrerats i hällen, och den största fördelen med detta är givetvis

Tuff inledning på året för branschen 

Branschen backar jämfört med 2022  Året 2023 har startat svagt, vilket branschens inköpsstatistik för januari visar tydligt. Jämfört med rekordåren

Digitala produktpass – nu finns en prototyp  

Som en del i förberedelserna för de digitala produktpassen har projektet ProPare tagit fram en prototyp för att visa hur

Så ska Applia få fler att återbruka mer

Vi ser ett ökat intresse för återbruk men vad kan egentligen definieras som återbruk? Begagnat försäljning, genomgång av trasiga/uttjänta produkter