Marknadskontroll – en nödvändighet inte bara för rättvis konkurrens mellan företag

Marknadskontrollen bidrar till FN.s globala mål nr. 12 om hållbar konsumtion och produktion. Den har till uppgift att säkerställa hälsa, säkerhet, konsumentskydd. Swedac ansvarar för samordningen mellan de svenska myndigheterna som bedriver marknadskontroll. Samordningen sker främst genom Marknadskontrollrådet där bl.a. APPLiA och andra näringslivsparter deltar i referensgrupper.

Marknadskontroll kan ske i form av planerade kontroller hos tillverkare, importörer eller återförsäljare eller som reaktioner på rapporterade olyckor, klagomål från allmänheten eller varningar från myndigheter i andra länder. Ansvarig myndighet ska vidta åtgärder mot de aktörer vars produkter inte uppfyller de legala krav som ställs. Åtgärder som kan bli aktuella är till exempel försäljningsförbud, tillbakadragande av produkter från marknaden, återkallelse eller böter.

Inom APPLiA företagens marknadsområde är det främst Kemikalieinspektionen, Elsäkerhetsverket, Tullverket och Konsumentverket som är berörda och aktiva i att utöva marknadskontroll. Det innebär att de ska kontrollera produkter på marknaden uppfyller gällande lagstiftning och standarder, samt är märkta och provade i enlighet med reglerna.

Ansvarig myndighet ska vidta åtgärder mot de aktörer som inte uppfyller kraven, så att endast säkra produkter säljs på marknaden. När de vid kontroll finner produkter som inte är godkända vidtas t.ex. följande åtgärder. försäljningsförbud, tillbakadragande av produkter från marknaden, återkallelse eller böter.

Kontrollen sker oftast i form av stickprov efter riskbedömning inte minst på grund av den snabba produktutvecklingen och den stora mängden produkter som tillhandahålls på marknaden.

I det fall ni ser produkter som saknar korrekt märkning eller på annat sätt sannolikt inte borde säljas i Sverige kan ni kontakta myndighet direkt eller oss på APPLiA så tar vi ärendet vidare.

Läs mer om marknadskontroll på marknadskontroll.se.


Branschnyheter


APPSTAT lanserat

APPLiA byter system för branschstatistiken. Det nya systemet APPSTAT har gemensamt utvecklats av branschföreningarna i Norden och först ut in

Manifest del 2 – Stöd till medborgare och ökat fokus på återbruk

Applia Europes manifest för 2024, som presenterades den 18 december 2023, är en ambitiös färdplan med praktiska rekommendationer för beslutsfattare

En svag avslutning på 2023

Årets december avslutade svagt för branschen som helhet, men med minus 6,5 procent ackumulerat mot föregående år, landade siffrorna för

Höjningen av elektronikskatten för vitvaror ger skjuts åt inflationen

Det ökade skatteuttaget av elektronikskatten slår igenom i SCB:s senaste inflationsstatistik för både privatkonsumtion och byggkostnader. Sammantaget visar siffrorna att