Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

Senaste nytt från riksdagen / elektronikskatten 

Den 19 april var det omröstning i riksdagen om två motioner från riksdagsledamöter i regeringspartierna som behandlats i skatteutskottet och som båda två föreslog att riksdagen skulle uttala ett tillkännagivande att regeringen skulle utvärdera elektronikskatten – i riksdagen kallad kemikalieskatten. Så här beskrivs motionerna i skatteutskottets sammanställning:  

“I motion 2022/23:1816 av Sten Bergheden (M) föreslås ett tillkännagivande om att överväga en översyn och utvärdering av kemikalieskatten. I Motion 2022/23:1514 av Larry Söder (KD) föreslås ett tillkännagivande om att effektutvärdera den skadliga kemikalieskatten.”  

Skatteutskottet 

Vad som egentligen diskuterades i skatteutskottet är inte helt klarlagt, men det visade sig att även att några av de flesta av de partier som hittills krävt både vidare utredningar av skattens biverkningar och till och med avskaffande av elektronikskatten nu inte ens ville uttala ett tillkännagivande om att seriöst utreda skattens återverkningar på företag och konsumenter. Så här skriver man: 

“Utskottets ställningstagande  

Regeringen gjorde i budgetpropositionen för 2017 bedömningen att skatten och dess utformning borde ses över och uppdateras med jämna mellanrum, och i budgetpropositionen för 2023 föreslog regeringen en enklare och tydligare kemikalieskatt. Utkottet välkomnade och tillstyrkte förslaget (yttr. 2022/23:SkU1y). Utskottet är mot denna bakgrund inte berett att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att utvärdera eller avveckla skatten.”  

Omröstning i riksdagen 

Omröstningen i kammaren skedde så den 19 april. Av resultatet framgår att 218 av riksdagens ledamöter röstade enligt skatteutskottet och därmed mot motionerna om ytterligare utvärdering. Mest kom rösterna från V, MP, S, C men också från L, KD och M. Endast 64 ledamöter röstade för ett fortsatt utredande. I huvudsak kom dessa röster från SD-ledamöter. Se omröstningsresultatet här ovan på bild från riksdagen.  

Detta betyder att elektronikskatten kommer att fortsätta att belasta företag och konsumenter genom att politikerna fortsätter att blint tro att denna skatt ger miljönytta när det i själva verket bara belastar produktions- och handelsföretag med tung administration samt konsumenter med höjda priser på tvättmaskiner, TV-apparater, datorspel, kylskåp, mobiltelefoner etcetera.    

Snart 2,6 miljarder   

Dessutom kommer finansdepartementets felräkning av konsekvenserna vid borttagandet av avdragsrätten för reaktivt tillsatta flamskyddsmedel per den 1 juli i år att drabba konsumenterna ännu mer, eftersom alla skatteavdrag för reaktivt tillsatta ämnen, som hittills kunnat göras, nu faller bort. Skatteuttaget som nu är 1,6 miljarder kr per år blir då hela 2,6 miljarder på årsbasis.  

APPLiA:s arbete för att ersätta elektronikskatten med verkningsfulla åtgärder inom EU-lagstiftningen fortsätter.  

Text: Kent Oderud   


Branschnyheter


Frida Faxborn, näringspolitisk expert på TechSverige, Pernilla Enebrink, vd på ElektronikBranschen, Kent Oderud, ordförande i APPLiA. Bild: Grøtt, Vegard, Pressbild

Skarp branschöverskridande kritik mot elektronikskatten

Den första juli ändras elektronikskattens utformning och avdrag blir endast möjligt om varan inte innehåller brom, klor eller fosfor. Om

Ny hållbarhetsrapport från El-kretsen

El-Kretsen släppte i april sin hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten visar, förutom att närmare 155 000 ton material har samlat in

Årsmöte med APPLiA 

Årsmötet inleddes med ett föredrag om IT-säkerhet och vilka förebyggande åtgärder företag kan skapa i sina egna bolag för att

Sänkta skattesatser ger högre skatteuttag 

Det här är en argumenterande text från Applias ordförande Kent Oderud med syfte att påverka.  Hör och häpna – taket