Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

Senaste nytt från riksdagen / elektronikskatten 

Den 19 april var det omröstning i riksdagen om två motioner från riksdagsledamöter i regeringspartierna som behandlats i skatteutskottet och som båda två föreslog att riksdagen skulle uttala ett tillkännagivande att regeringen skulle utvärdera elektronikskatten – i riksdagen kallad kemikalieskatten. Så här beskrivs motionerna i skatteutskottets sammanställning:  

“I motion 2022/23:1816 av Sten Bergheden (M) föreslås ett tillkännagivande om att överväga en översyn och utvärdering av kemikalieskatten. I Motion 2022/23:1514 av Larry Söder (KD) föreslås ett tillkännagivande om att effektutvärdera den skadliga kemikalieskatten.”  

Skatteutskottet 

Vad som egentligen diskuterades i skatteutskottet är inte helt klarlagt, men det visade sig att även att några av de flesta av de partier som hittills krävt både vidare utredningar av skattens biverkningar och till och med avskaffande av elektronikskatten nu inte ens ville uttala ett tillkännagivande om att seriöst utreda skattens återverkningar på företag och konsumenter. Så här skriver man: 

“Utskottets ställningstagande  

Regeringen gjorde i budgetpropositionen för 2017 bedömningen att skatten och dess utformning borde ses över och uppdateras med jämna mellanrum, och i budgetpropositionen för 2023 föreslog regeringen en enklare och tydligare kemikalieskatt. Utkottet välkomnade och tillstyrkte förslaget (yttr. 2022/23:SkU1y). Utskottet är mot denna bakgrund inte berett att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att utvärdera eller avveckla skatten.”  

Omröstning i riksdagen 

Omröstningen i kammaren skedde så den 19 april. Av resultatet framgår att 218 av riksdagens ledamöter röstade enligt skatteutskottet och därmed mot motionerna om ytterligare utvärdering. Mest kom rösterna från V, MP, S, C men också från L, KD och M. Endast 64 ledamöter röstade för ett fortsatt utredande. I huvudsak kom dessa röster från SD-ledamöter. Se omröstningsresultatet här ovan på bild från riksdagen.  

Detta betyder att elektronikskatten kommer att fortsätta att belasta företag och konsumenter genom att politikerna fortsätter att blint tro att denna skatt ger miljönytta när det i själva verket bara belastar produktions- och handelsföretag med tung administration samt konsumenter med höjda priser på tvättmaskiner, TV-apparater, datorspel, kylskåp, mobiltelefoner etcetera.    

Snart 2,6 miljarder   

Dessutom kommer finansdepartementets felräkning av konsekvenserna vid borttagandet av avdragsrätten för reaktivt tillsatta flamskyddsmedel per den 1 juli i år att drabba konsumenterna ännu mer, eftersom alla skatteavdrag för reaktivt tillsatta ämnen, som hittills kunnat göras, nu faller bort. Skatteuttaget som nu är 1,6 miljarder kr per år blir då hela 2,6 miljarder på årsbasis.  

APPLiA:s arbete för att ersätta elektronikskatten med verkningsfulla åtgärder inom EU-lagstiftningen fortsätter.  

Text: Kent Oderud   


Branschnyheter


Skrota elektronikskatten och börja jobba europeiskt istället! 

Det här är en argumenterande text från Applias ordförande Kent Oderud med syfte att påverka.  Regeringen avser att presentera en

Ordförande: Regeringen hade fel

I förrgår publicerade Skatteverket uppgifter om deklarerad kemikalieskatt för den senast redovisade månaden juli, jämfört med juli föregående år. Det

Semestertakt på marknaden

Leveranserna av branschvaror till återförsäljare och användare under semestermånaden juli låg klart lägre än de tidigare två åren (se graf).

Eco-program på produkterna 

Att rengöra sina kläder eller sina tallrikar och bestick tar, med en modern tvättmaskin respektive diskmaskin, idag vanligtvis någonstans mellan