Konsumenträtt

Konsumentens rättigheter regleras i Konsumentköplagen (KKL) och Konsumenttjänstlagen (KTL), vilka bägge är tvingande, d v s att säljaren inte kan avtala om sämre villkor.

Lagarna bygger på att ursprungliga fel, d v s fel som kan antas ha funnits redan vid köptillfället, ska reklameras senast inom två månader efter att de upptäckts, dock senast inom tre år.

För de första sex månaderna gäller att säljaren har bevisbördan för att felet inte var ursprungligt och därmed inte skall åtgärdas på säljarens bekostnad. Exempel på sådana fel är felaktigt handhavande och yttre åverkan.

I Sverige erbjuds köpare av hushållsapparater ett års garanti enligt bestämmelserna i
EHL Konsumentköp 2005
EHL Consumer Purchases 2005
Efter detta år är det alltid köparen som ska bevisa att felet är ursprungligt.

Åtgärden vid konstaterat ursprungligt fel är reparation eller omleverans, d v s byte. Reparation sker alltid om detta kan ske utan större olägenhet för köparen och är ekonomiskt fördelaktigt.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) www.arn.se hanterar ärenden där köpare och säljare inte kommer överens.

”Praktiska regler konsumentköplag” – Undersökningsavgift tas ut av konsumenten i de fall felet inte täcks av garanti eller reklamationsansvar. Information om undersökningsavgift skall lämnas muntligt, vilket anses bevisat om säljaren kan påvisa att man i sina rutiner eller instruktioner klargör att konsumenten skall upplysas om detta.