2022.07.12

Allmännyttan föreslås undantas från LOU

Smått sensationellt föreslår den statliga utredningen SOU2022:14 av Karolina Skog att Allmännyttans företag hämmas av lagen om offentlig upphandling (LOU) och därmed borde undantas från dess regler. I vid mening innebär detta att kommunala bostadsbolag skulle likställas med privata fastighetsbolag när det gäller upphandlingsmekanismen och insynen i hur upphandlingar går till. 

Förslaget är inbäddat i den omfattande utredningen ”Sänk tröskeln till en god bostad” som omfattar nästan 700 sidor. När det gäller just undantaget från LOU skriver man i utredningens sammanfattning;

”Något som hämmar de allmännyttiga företagens möjligheter att utföra sitt uppdrag inom ramen för bostadsförsörjningen är tillämpningen av EU:s upphandlingsregelverk i Sverige, som går längre än vad direktivet kräver. Utredningen föreslår en förändring av lagen om offentlig upphandling som bedöms medföra att dessa företag inte längre behöver följa de detaljerade reglerna i lagen vilket kommer främja deras förutsättningar för nyproduktion och renoveringar. Förslaget ger bolagen bättre möjligheter att leva upp till de mål som ställs upp av deras ägare.”

Hela utredningen kan du ladda ner här *Sänk tröskeln till en god bostad, SOU 2022:14 (regeringen.se) och fokusera på sidorna 310-334 som behandlar just LOU-undantaget för Allmännyttan.

Förslaget får stark kritik
Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 22 augusti 2022 men redan nu har många av de inbjudna remissinstanserna lämnat in sina svar innan semestrarna bryter ut.

Stark kritik mot LOU-undantaget i utredningen för Allmännyttan kommer från både Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket.

Konkurrensverket sågar den tänka reformen dubbelt som varken genomförbar eller önskvärd. Myndigheten ser inte att det finns rättslig grund för undantag från LOU och att det saknas täckning för att LOU skulle fördyra för allmännyttan. Upphandling24 skriver på sin nyhetssida att enligt Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten håller det inte att sortera in allmännyttan inom verksamhet av industriell och kommersiell karaktär som grund för LOU-undantag.

Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek skriver på DN Debatt att ”allmännyttan i sin opinionsbildning ger en missvisande bild av offentlig upphandling. De ger inte heller någon förklaring till varför regelverket finns. För allmänheten, och andra som tar del av kommunikationen, blir den offentliga upphandlingen obegriplig. Men det finns mycket goda skäl till att regelverket finns” och pekar på regelverkets syfte att motverka korruption, bidra till insyn och skydda leverantörer mot osund konkurrens.

Många medhåll till en LOU-exit
Förutom dessa båda myndigheter kan Sveriges allmännytta sägas ha medvind i sin kamp mot LOU i remissvaren från SKR och väldigt många allmännyttiga, kommunala bolag. Stockholms stads dotterbolag Familjebostäder skriver till exempel att ”LOU och dess detaljerade, tvingande bestämmelser och begränsningar utgör ett såväl praktiskt, juridiskt, ekonomiskt som administrativt hinder”.

Förutom inflytelserika Sveriges kommuner och regioner (SKR), ställer sig flera större och mindre allmännyttiga bostadsföretag, såsom i Helsingborg, Region Gotland, Hultsfred med flera, också bakom förslaget till LOU-exit. Några hänvisar till viljan att kunna förhandla på mer likvärdiga villkor som andra aktörer på marknaden.

Remissvar möjligt till 22 augusti
APPLiA kommer inte att avge något eget remissvar till detta utredningsförslag. Men speciellt spännande blir det att se om inköpsorganisationen HBV kommer att svara på promemorian (de är inte direkt inbjudna som remissinstans) och vad svaret kan tänkas innehålla. De genomför ju Sveriges allra största upphandlingar för allmännyttans räkning. Den 22:a augusti vet vi.

/Kent Oderud

 


Förutom de direkt inbjudna remissinstanserna kan alla företag och organisationer meddela sin åsikt till de föreslag, som framförs i promemorian. Remissvaren i detta ärende ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 22 augusti 2022. Svaren kan lämnas per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till fi.sba.bb@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2022/01157 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. pdf). Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. Kom ihåg att alla remissvar är offentliga handlingar.