Auktoriserade serviceverkstäder

De av APPLiA auktoriserade serviceverkstäder förbinder sig till att följa våra kriterier för auktorisation. Kriterierna är framtagna i samråd med konsumentverket och är en garanti för konsumenter och kunder som vill få sina produkter reparerade av kunniga tekniker med hög regelefterlevnad.

Auktorisation av serviceverkstäder 

Se till att era avtalsverkstäder är auktoriserade

APPLiA har i samråd med konsumentverket tagit fram ett dokument för att säkerställa seriositeten hos servicepartner. Se till att era avtalsverkstäder blir auktoriserade. En auktoriserad serviceverkstad är en garanti för konsument eller kund som vill få sina produkt reparerad att de har kunskap och nödvändiga verifikat mot myndigheter samt följer gällande lagstiftning. Du hittar kriterierna för att bli auktoriserad nedan.

Om du som leverantör sluter avtal med en serviceverkstad

APPLiA har tagit fram ett serviceavtal som ni kan använda som helhet eller i valda delar när ni avtalar med en serviceverkstad om att de utför garantireparationer eller konsumentreparationer på er bekostnad.

Läs mer