APPLiA Europes färdplan

Manifesto 2024

Produktkalkyl från Energimyndigheten

Jämför produkter i kalkylen

ECO-design och Energimärkning

Ecodesign och energimärkningen är lagstiftningar som skall förbättra produkternas egenskaper och göra det lättare för konsumenter att välja energieffektiva produkter med bättre prestanda. Energimärkning infördes i Sverige 1998 och omfattar idag det stora flertalet produktkategorier i branschen.

Energimärkningen revideras löpande och sedan införandet är besparingen, enligt beräkning från EU-Kommissionen, 537 TWh per år från 2020. Som jämförelse kan sägas att Sverige idag producerar cirka 153 TWh om året. APPLiAs medlemsföretag har via modernisering av produkterna minskat elanvändningen med nästan 4 gånger Sveriges totala elproduktion i Europa.

Fler hållbara nyheter >>

Producentansvar

Sverige är världsledande i att samla in och omhänderta uttjänta produkter. Idag samlas det in cirka 15 kg/invånare i Sverige och målet inom EU är 4 kilo vilket flertalet länder i Europa har svårt att nå. Genom strategiskt arbete tillsammans med andra branscher har APPLiA varit en av de drivande i arbetet med att bilda El-Kretsen AB och säkerställa att branschen tar sitt ansvar för återbruk och återvinning.

RoHS och Reach

I Sverige och EU är det viktigt att produkter produceras på ett säkert sätt ur ett hållbarhetsperspektiv. APPLiA verkar därför för att regulativa frågor på hållbarhetsområdet ska ske på Europeisk nivå eftersom nationella särreglering sällan får genomslagskraft då all produktion i branschen idag sker utanför Sverige.

Läs mer

Harmonisering av förpackningar

Nationella krav på märkning av förpackningar, likt de som finns i Frankrike, Italien och Spanien, äventyrar den europeiska inre marknaden och orsakar onödiga utsläpp av växthusgaser, högre kostnader för konsumenterna och ytterligare avfall. APPLiA Europe har därför tagit fram en gemensamt branschförklaring om harmonisering av förpackningsmärkning.

Läs hela policyn här

Miljödeklarationer

APPLiA var en av de första organisationerna att arbeta fram miljödeklarationer kring innehållet i produkterna för sina medlemmar, långt innan det var ett marknadskrav. Därtill har våra medlemsföretag sedan länge i upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU), deklarerat produkterna i enlighet med branschens miljödeklaration.

Ladda ner miljödeklarationen här