2023.10.25

Ändrade konsumtionsmönster – så påverkas reasäsongen och högtiderna   

I takt med att hållbarhetsfrågor blivit alltmer centrala i samhällsdebatten, har även svenska konsumenters medvetenhet om deras egen påverkan på miljön ökat. Detta har resulterat i att många konsumenter nu prioriterar hållbara alternativ när de handlar, och de är mer benägna att stödja företag som tar ansvar för sin miljöpåverkan. En hållbar konsumtion – socialt, ekonomiskt och miljömässigt – är dessutom ett av FN:s globala mål.  Samtidigt kämpar många hushåll med försämrad privatekonomi till följd av räntehöjningar och inflation.   

Så vad innebär ändrade konsumtionsvanor för vår bransch? I synnerhet när årets rea-högtider, Black Friday och Singles Day, står inför dörren och därefter julhandeln, vilken normalt är en försäljningshögtid för delar av vår bransch. Givetvis är det svårt att sia om framtiden men branschorganisationen APPLiAs experter tror inte att hållbarhetsfokuset nödvändigtvis kommer påverka konsumenterna, i synnerhet inte när vi samtidigt befinner oss i ett ansträngt ekonomiskt läge.   

— Ekonomisk försiktighet kommer sannolikt att påverka årets rea-högtider och julhandeln mer än vad klimatfrågan gör. Konsumenter kan vara mer selektiva i sina inköp och välja att investera i produkter av högre kvalitet som varar längre, i stället för att jaga de billigaste erbjudandena. Ett sådant val kan inge en trygghet snarare än mindre dåligt samvete för konsumtionen, förutspår APPLiAs ordförande Kent Oderud.   

— Vår bransch har ett högt fokus på hållbarhet och många konsumenter är medvetna om de positiva miljöeffekter ett byte till en mer energieffektiv vitvara kan ha. Men som sagt, lågkonjunkturen talar för att plånboken kan styra valen. För en del hushåll innebär det att den billigaste varan vinner i stunden, även om en av högre kvalitet, lång livslängd och lägre energiförbrukning skulle ge trygghet och vinning i längden, fortsätter han.   

Även representanter från APPLiAs medlemsföretag tror att privatekonomin har större effekt på handeln just nu än klimatdebatten.   

— De största förändringarna vi ser i svenskars konsumtionsmönster härleds framför allt till privatekonomin. Höjda kostnader i stort gör att konsumenterna tänker till extra innan köp, i synnerhet när det gäller sällanköp så som hushållsapparater eller annan hemelektronik, tillägger Peder Qwist, Nordenchef på Severin.   

En annan följd av lågkonjukturen och ökad inflation är minskningar i nybyggnation och renoveringar som APPLiA tidigare rapporterat om. Detta får givetvis effekter för vår bransch.   

— Även vid renoveringar märks en förändrad attityd och allt fler ifrågasätter rimligheten i att renovera och byta fullt fungerande vitvaror i ett relativt nytt kök. Samtidigt blir det viktigt att dra ner på energiförbrukningen vilket kan balansera upp besluten aningen, säger Kent Oderud.   

Trenden mot en kraftig tillbakagång i nyproduktionen av bostäder ger givetvis också en tillbakagång i volymerna för leveranserna från branschens företag framöver. Men när det gäller själva inköpsmönstren bland byggföretagen, så styrs dessa ofta av upphandlingar med lång giltighet som redan tar ordentlig höjd för lägsta möjliga miljöpåverkan, energieffektivitet och lång livslängd uppbackade med långa garanti-tider.     

Så hur påverkas då APPLiAs medlemsföretag av våra ändrade tankesätt?  

— Vi gör inga strategiska förändringar i vår marknadsföring till följd av klimatdebatten eller det ekonomiska läget. Däremot händer det självklart mycket i produktionslinjen där vi ser över hela värdekedjan för att säkerställa bättre hållbarhet och mindre klimatpåverkan för våra produkter, avslutar Peder Qwist, Nordenchef på Severin.   

 


 

Planerar ni fokusera mer på miljön i er marknadsföring? Tänk då på det här!  

  • Ett miljöpåstående bedöms utifrån genomsnittskonsumentens helhetsintryck av marknadsföringen
  • Kom ihåg att du ska kunna bevisa genomsnittskonsumentens intryck av marknadsföringen, inte bara det du avsett att förmedla
  • Använd tydliga och entydiga påståenden som du kan verifiera. För miljöpåståenden ställs det höga beviskrav
  • Om miljöpåståendet inte är tydligt och entydigt måste det förklaras
  • Förklaringen av ett miljöpåstående måste finnas i omedelbar närhet till påståendet. Det är exempelvis inte tillräckligt att en precisering finns ”ett klick bort” på en webbplats
  • Miljöpåståenden i marknadsföring ska vara sakliga och sanningsenliga och får inte vara vilseledande
  • Använd inte miljöpåståenden som är vilseledande även om de är korrekta i sak. Ett exempel är om miljöfördelen inte är så stor som påståendet ger sken av.  

Källa: Konsumentverket