2015.11.06

Ansvar för resultat vid eget arbete eller installation

En konsument hade köpt en originalreservdel (tvättmaskinspump). När konsumenten fick reservdelen insåg han att det skulle bli svårt att reparera. Han tog då kontakt med en installatör som skulle hjälpa honom att installera reservdelen. När installationen misslyckats reklamerade konsumenten reservdelen då han ansåg att installationsanvisningarna inte var tillräckligt tydliga då inte ens installatören klarat av att utföra installationen.

Tillverkaren har svarat att man normalt inte säljer denna reservdel direkt till konsument utan att reservdelen endast bör installeras av auktoriserad personal.

ARN har konstaterat att den som åtar sig att själv utföra ett arbete i princip svarar för att rätt material används och att denne har de kunskaper som krävs för att utföra arbetet. I det enskilda fallet har varken köparen eller den som utfört installation visat att de haft tillräckliga kunskaper för att utföra utbytet på ett korrekt sätt. ARN avslår därför reklamationen.