2022.08.31

Återbruk – en skandinavisk jämförelse

Arbetet med återbruk i Norden pågår och de olika länderna har lite olika strategier och har kommit olika långt beroende på regeringars och APPLiAs arbete. Det beror i huvudsak på möjligheterna med logistik kring insamlingsstrukturer, subventioner från myndigheter och kommuner.

 

Norge är för närvarande längst fram vad gäller återbruk. Norge som har stor del av sin insamling via butik har det varit relativt enkelt för att kunna sortera ut produkter tidigt i flödet och därmed få del av produkter som lämpar sig väl för återbruk. Norge fick tidigt subventioner såsom bl.a. fria lokaler och lönebidrag. Det skapade en möjlighet för uppbyggnad av struktur kring återbruk. Idag har de stora kedjorna shop-in-shops i de ordinarie butikerna för försäljning av återbrukade produkter. Läs mer om återbruk i Norge här.

Danmark har en stark miljöambition från myndigheterna men trots det har man stora problem med att producentansvaret inte respekteras till fullo, enligt APPLiA i Danmark. APPLiA önskar att alla kommunala insamlingsplatser ska ha områden för återbruk där enskilda aktörer skall ges möjlighet att bedriva återbruk och inte att kommunen skall ha monopol på återbruksbutiker. I Danmark pågår även ett mycket spännande projekt med en rapporteringsmodul kring hur mycket miljöbesparing återbruk och återvinning kan leda till och hur företagen kan tillgodoräkna sig dessa världen. Läs mer om återbruk i Danmark här.

Sverige hanterar både återvinning och återbruk inom El-Kretsen som startats av branscherna gemensamt för att hantera producentansvaret. Inom El-Kretsen arbetar man kontinuerligt med dessa frågor och det finns även ett par aktörer som kommit långt inom återbruk. Inrego, som arbetar med enbart it-produkter, är sannolikt det företag som kommit längst i Sverige inom sektorn. Det finns några mindre regionala aktörer som bedriver återbruk inom vitvaruområdet. Precis som i Danmark är den stora utmaningen att få del av insamlat material som är i tillräckligt gott skick för att kunna genomföra återbruk. I Sverige undersöks för närvarande möjligheter och projekt pågår om hur återbruk ska kunna öka med olika typer av åtgärder. Huvuddelen av arbetet sker inom det av APPLiA delägda El-Kretsen, läs mer här.

Återbruk är och kommer att fortsätta vara en viktig parameter i miljöarbetet för APPLiAs företag. En stor fråga i miljöarbetet är också huruvida försäljning av begagnat via sajter som t.ex. Blocket borde eller ska definieras som återbruk av myndigheterna och därmed räknas in i statistiken.