2022.09.06

Förändringar av elektronikskatten hos Lagrådet

Under sommaren har Sveriges regering lämnat flera förslag om förändringar av elektronikskatten till Lagrådet i form av en lagrådsremiss. Det tyder på viss brådska och att man planerar att lägga fram en proposition om detta till riksdagen så snart valet är över. APPLiAnytt har tittat närmare på lagrådets svar.

 

Lagrådet har snabbt besvarat lagrådsremissen och har nu en hel del invändningar bland annat om införandet av den så kallade överindexeringen av skattesatserna.

Överindexeringen: Lagrådet vill skjuta på införandet
När det gäller den heta frågan om överindexering av skatten, dvs den två procent ’extra-uppräkning’ utöver KPI som skall ske årsvis enligt förslaget, så vill Lagrådet skjuta på införandet till att gälla från kalenderår 2024 och efterföljande kalenderår. Men kan tro att detta föreslås för att man vet att den redan beslutade årliga KPI-uppräkningen inför nästa år kommer att ge ett utfall på 8-10 procent (=inflationen) och skulle göra konsumenterna ont och spä på inflationen. Men nej, det beror i stället enbart på teknikaliteter i lagtexten, som enligt Lagrådet gör det omöjligt att införa överindexeringen redan den 31 december 2022 som föreslagits i propositionen.

Fler förslag som kommenteras av Lagrådet
Regeringens lagrådsremiss om förändringar i elektronikskatten innehåller fler punkter som Lagrådet har synpunkter på. Det gäller till exempel de förslag till nya bestämmelser för privatimport från tredje land som finns med i lagrådsremissen. Från och med nästa år behöver varans nettovikt inte anges på tulldeklarationen från tredje land enligt nya internationella tullregler, varför skatten i stället kommer att att beräknas på de tyngsta varor som normalt förekommer på marknaden inom varje kategori. Processen att överklaga denna schablonskatt, i de fall att den är uppenbart felaktig, behöver förenklas för ’kunden’ enligt Lagrådet.

Vidare finns krav från Lagrådet om klargörande inom avdragsrätten med 50 procent eller 95 procent, vilken föreslås ökas från 90 procent.

Fler förslag utan Lagrådets kommentar
Regeringens remiss till Lagrådet innehåller också fler punkter som inte föranleder kommentarer därifrån. Borttagandet av betydelsen hur flamskyddet är tillsatt för skattskyldigheten dvs om ett ämne är additivt eller reaktivt tillsatt kommenteras till exempel inte. Ej heller de föreslagna nya reglerna för skatt på begagnade varor och återbruksvaror kommenteras av Lagrådet.

Vägen ligger nu öppen för en snabb proposition och ett riksdagsbeslut enligt detta förslag – om nu inte riksdagsvalet ändrar på förutsättningarna för detta!

Kent Oderud, ordförande, APPLiA – Sweden

______________________________________________

Om Lagrådet
Lagrådet granskar och yttrar sig över lagförslag efter anmodan från regeringen eller ett riksdagsutskott.

Lagrådets granskning ska avse
1. hur lagförslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt,
2. hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra,
3. hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav,
4. om förslaget är så utformat att lagen kan antas tillgodose angivna syften,
5. vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen.

Lagrådet har ofta anledning att ta ställning till om föreslagna lagbestämmelser är förenliga med EU-rätten eller Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.