2022.11.08

Ordförandes reflektion efter besked om elektronikskatten

Idag presenterades regeringens första budget efter Tidöavtalet. I opposition hade Moderaterna och Sverigedemokraterna lovat att slopa Elektronikskatten vid ett regeringsskifte ett löfte som nu ser ut att brytas i och med dagens budgetbesked. Läs APPLiAs ordförande Kent Oderuds reflektioner efter beskedet nedan. 


Trots åratal av kritik från de nuvarande regeringspartier och dess stödparti mot elektronikskatten så väljer den nya regeringen att nu lägga fram ett budgetförslag som lakoniskt och överraskande meddelar att ”Regeringen har inte för avsikt att avskaffa skatten”.

Det är såklart anmärkningsvärt att regeringen väljer att inte avskaffa skatten i budgeten för 2023, men än mer anmärkningsvärt att man skriver att man heller inte har för avsikt att avskaffa skatten. Åratal av kritik mot denna skatt från alla de partier som nu bildar regeringsunderlag (och som kallades en oberättigad ”straffskatt på vitvaror och hemelektronik” i riksdagsdebatten om BNP-indexeringen för bara några dagar sedan), blir nu plötsligt också fiskal skatt hos den nya regeringen också i fortsättningen.

”Straffskatten” fortsätter

Myndigheternas, näringslivets och branschernas kritik har ignorerats när det gäller skattens obefintliga påverkan till miljöförbättring, dess komplexitet för efterlevnad, företagens dyra administration, myndigheternas dåliga kontroll och skattens inflationsdrivande effekt på konsumentpriserna. Läs vårt senaste inspel tillsammans med ElektronikBranschen ”Regeringen måste sluta att straffbeskatta elektronik” från den 8 november här.  APPLiA’s och övriga organisationers kritik kommer därför inte att avstanna.

Skatten höjs kraftigt

De nya skattesatserna för inledningen av 2023 är klara. Skatten uppräknas med KPI vid årsskiftet – och det blir ingen liten höjning denna gång – drygt 8 procent höjs maxtaket kr/vara och likaså kr/kg varuvikt.

Varje förändring i elektronikskatten genererar extra arbete och administration hos alla företag i branschen som är registrerade lagerhållare eller har annan status hos Skatteverket. Och framöver räcker det inte med den årliga uppräkningen. Flertalet förändringar kommer att öka belastningen och kostnaderna.

Nästa ändring 1 juli 2023

Nu föreslår regeringen i budgeten att ta bort skillnaden med avseende på avdragsmöjligheterna mellan additivt och reaktivt tillsatt flamskyddsmedel. För företagen betyder detta en automatisk skattehöjning. Detta eftersom den tidigare avdragsmöjligheten för reaktivt tillsatt flamskyddsmedel försvinner. Detta är regeringen medveten om och skriver i budgeten

Vissa remissinstanser, däribland APPLiA, Elektronikbranschen och Svenskt Näringsliv, har påpekat att ändringen, om den kombinerades med oförändrade eller höjda skattenivåer, skulle innebära ökade skatteintäkter. I promemorian bedömdes att skattebeloppen per kilogram och max-beloppet per vara behövde justeras nedåt för att behålla den generella skattenivån. Regeringen instämmer i den bedömningen”.

Därför föreslår regeringen en justering för detta genom att den 1 juli 2023 återigen justera skattesatserna och backa dessa till 11 kr/kg för vitvara och 160 kr/kg för övrig elektronik. ”Taket” för skatten justeras då vid detta datum marginellt till 489 kr per vara (plus moms förstås).

Fler förändringar

En uppdatering på vilka varor som skall skattebeläggas kommer att ske med en uppsättning förnyade KN-nummer (tullnummer) den 1 juli 2023.  De uppdaterade KN-numren kan i några fall innebära en skillnad för vilka varor som omfattas.

Därutöver sker ändringar kring privatimporten redan den 13 februari 2023 i bestämmelserna om Regler för viss import och otillåten införsel.

Du hittar hela budgetförslaget via denna länk. Elektronikskatten/Kemikalieskatten behandlas med alla ändringsförslag på sidorna 214-239 här..