2022.04.13

Sjunde ändringen av Elektronikskatten

Finansdepartementet presenterar nu ett nytt förslag på ändringar av elektronikskatten. Ändringen är den sjunde större ändringen i ordningen och medför ytterligare administration för företagen. Här går vi igenom förslaget steg för steg.

 

Det som är ofärdigt och inte fungerar måste ändras, detta gäller i högsta grad elektronikskatten (av myndigheterna kallad kemikalieskatten). Nu kommer ytterligare förslag till förändringar i elektronikskatten från Finansdepartementet. Förslaget har rubriken En enklare och tydligare kemikalieskatt. Hur det är med enkelhet och tydlighet kan du läsa om här där hela förslaget presenteras.

APPLiAnytt har räknat samman att detta är den sjunde väsentliga förändringen av skatten sedan införandet för drygt 4 år sedan – alla med en administrativ belastning av företag som säljer skattepliktiga varor. Här nedan ger vi dig en sammanfattning av de senaste ”förenklande” förslagen från Finansdepartementet.

Additivt eller reaktivt tillsatt likställs

Avdragssystemet föreslås förenklas så att rätten till avdrag enbart påverkas av om varans flamskyddsmedel innehåller brom, klor eller fosfor. Om ett ämne är additivt eller reaktivt tillsatt föreslås inte påverka avdragsrätten. Detta kan innebära att många nuvarande avdrag omöjliggörs och de totala skatteinbetalningarna ökar då även reaktivt tillsatta ämnen föreslås beskattas fullt ut.

Detta gör det lättare för myndigheterna att kontrollera de skattedeklarationer som görs, då själva förekomsten av brom, klor eller fosfor (utan hänsyn till additivt/reaktivt) lättare kan kontrolleras genom en enklare så kallad XRF-mätning, vilket inte är möjligt med dagens regler.

95 procents avdrag möjligt

Varor som inte innehåller brom eller klor medges avdrag med 50 procent som tidigare. Varor som dessutom inte innehåller fosfor föreslås medges avdrag med 95 procent. En höjning från dagens 90 procent.

Det betyder att de tillverkare/distributörer, som i sina produkter inte använder flamskyddsmedel innehållande vare sig brom, klor eller fosfor, ändå kommer att vara skattskyldiga också fortsättningsvis. Det är svårt att förstå varför inte ett 100-procentigt avdrag skall gälla i dessa fall.

Återbruk av svenska varor skattebefrias

För att inte dubbelbeskatta varor som kommer in i det cirkulära flödet via så kallat återbruk föreslås att skattskyldighet inte inträder för varor som i Sverige tidigare har ägts av någon annan än en lagerhållare. Observera att återbruksvaror från utlandet inte omfattas av denna skattebefrielse.

Det införs också ett generellt undantag från beskattning för varor som är tillverkade före den 1 juli 2017 då elektronikskatten infördes. Här återfinns dock inget fungerande förslag på hur tillverkningsdatum lätt skall kunna fastställas av återbruksföretag och kontrollmyndigheter.

Schablonskatt på privatimport

På grund av ändringar av tullreglerna på EU-nivå, som införs den 31 december 2022, kommer varornas nettovikt inte längre att behöva framgå av tulldeklarationen. Då skatten skall beräknas på en varas nettovikt (utan förpackning) kan vikten inte fastställas av Tullverket genom vägning i det omfattande varuflödet från utlandet.

Ett system med schablonbeskattning föreslås istället för import och otillåten införsel när det inte av tulldeklarationen går att utläsa en varas nettovikt. Schablonbeloppen ska baseras på de tyngsta varor som normalt förekommer på marknaden inom varje kategori. Om beskattning har skett enligt schablon kan en skattskyldig skriftligen inkomma till Tullverket med uppgifter om vikt inom två månader för att få skatten beräknad enligt ordinarie regler.

Det kan ifrågasättas om detta förslag är förenligt med Sveriges internationella åtaganden om icke-diskriminering inom Världshandelsorganisationen WTO.

Nya tullnummer (KN-nummer)

Elektronikskatten baseras på varornas tullnummer, KN-nummer, såsom de fanns definierade 2015. Hänvisningen till vilka varor som skall beskattas föreslås nu att uppdateras till den version av KN-nummer som gällde den 1 januari 2022. Det betyder en viss omklassificering av till exempel mobiltelefoner, telefonsvarare och olika typer av datorskärmar. Detta kan innebära ett väsentligt administrativt merarbete för företag som redan konfronteras med ständiga ändringar av elektronikskattens upplägg.

Remissrunda pågår

Ändringarna avseende viss privatimport föreslås träda i kraft den 31 december 2022. Övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Förslaget är utsänt på remiss från Finansdepartementet till företag och organisationer och svar har begärts till senast den 19 april i år. APPLiA och övriga näringslivsorganisationer kommer att publicera sina remissvar innan detta datum. Observera att det är fritt fram att lämna synpunkter på förslaget till Finansdepartementet även om ditt företag inte blivit inbjuden till en remissrunda.

Mer information om hur du svarar på en remiss framgår här. Kom ihåg att ange remissens referensnummer Fi2022/00478 i ert svar till Finansdepartementet.

Kent Oderud, ordförande APPLiA