2015.09.23

Transport vid reklamation

En konsument reklamerade fel i produkt. Produkten har konsumenten själv transporterat och installerat i sitt hus på en skärgårdsö. Konsumenten har krävt kostnadsfritt avhjälpande.

Företaget har erbjudit sig att undersöka produkten på plats men krävt ersättning för den tid och transportkostnader som det innebär att ta sig ut till konsumenten dit det inte finns reguljär båtförbindelse.

Enligt branschpraxis har det fastslagits att en förutsättning för kostnadsfritt avhjälpande är att det finns farbar väg till konsumenten eller reguljär båtförbindelse för bil. Med reguljär båtförbindelse avses att det skall vara kostnadsfri färja som går enligt kontinuerlig tidtabell. Om inte det finns skall konsumenten i samråd med säljaren/serviceverkstaden se till att apparaten avlämnas på lämplig plats där den kan undersökas/repareras alternativt transporteras till säljaren/serviceverkstad för reparation.

ARN har fastlagt att konsument i det fall han själv ombesörjer transport skall kunna få skälig ersättning för detta alternativt får stå för de kostnader som företaget åsamkats i form av trafikkostnader för färja och tidsspillan vid transport/väntetid på färja efter avslutad reparation. ARN avslår därmed konsumentens yrkande.