2022.03.23

Uppföljning av elektronikskatten – del 2

APPLiAnytt fortsätter att skärskåda den hårt kritiserade Elektronikskatten (LSKE) och rapporterade i del 1 (som du kan ta del av här) att statskassan stärkts med 1,7 miljarder i extra skatteintäkter från de berörda branscherna under 2021. Med tanke på att LSKE nu inbringat över 6 miljarder kronor till statskassan sedan starten i augusti 2017 så är det inte mer än rätt att den utvärderas på korsan och tvärsan av flera organisationer och instanser. APPLiA är en av dessa.


Vitvarubranschen betalar mest

APPLiAnytt rapporterade i förra utgåvan av APPLiAnytt att just vitvaror är den största inbetalande produktkategorin, som står för 647 mkr i LSKE-skatt (jämfört med 635 mkr föregående år). Detta är hela 40 procent av den sammanlagda inbetalningen av elektronikskatt till statskassan från samtliga skattebelagda produktkategorier. Bland de övriga hemelektronikkategorierna är TV näst störst följt av datorer och mobiltelefoner.

 

Spis/ugn/häll/mikrougn störst inbetalare

Nu kan vi i detalj presentera hur inbetalningarna fördelar sig på de olika produktkategorierna inom vitvarubranschen och se hur de förändrats över åren.

Kategorien kylar och frysar har under alla åren sedan introduktionen av skatten varit den kategori som genererat de högsta beloppen inbetald skatt. 2021 ändrades detta genom att kategorien spis/ugn/häll/mikrougn genererade nästan 200 mkr i skatteinbetalningar – en ökning med 25 procent gentemot 2020 – och övertar den något tveksamma (!) rollen som statskassans bästa kompis.

En komponent i denna ökning är att kategorien spis/ugn/häll ökade försäljningsvolymen med 10 procent under 2021, men det är en bra bit upp till att detta enskilt genererar ökningen av inbetald skatt med 25 procent. Så tydligen har också andra faktorer påverkat den högre skatteinbetalningen 2021.

Dammsugarskatten ökar kraftigt

Dammsugare var en annan kategori som kraftigt ökade sin andel av skatteinbetalningarna (+29 procent), också delvis beroende på en försäljningsökning på 11 procent under året. Men de inbetalda beloppen är nominellt betydligt mindre för denna kategori eftersom skatteberäkningen sker efter varornas vikt, inte efter det faktiska innehållet av flamskydd. Och en dammsugare väger ju betydligt mindre än en tvättmaskin, tack och lov!

Kylar, tvättmaskiner, diskmaskiner minskar skatten

Om nu spisar och dammsugare genererar större inbetalningar av elektronikskatten än 2021 så är det tvärt om när det gäller övriga produktkategorier.

• Kyl- och fryskategorin minskar inbetald skatt med 12 procent
• Diskmaskiner minskar med 8 procent
• Tvättmaskiner minskar med 7 procent

Dessa förändring härrör från förändringar i avdragsprocenten för respektive varugrupp. Dessa redovisas här nedan:

 

Skatteavdrag med 50 eller 90 procent

Avdragsprocenten beräknas mellan bruttoskatt (den skatt som skulle betalats om inga avdrag skett) och nettoskatt (den skatt som slutligen inbetalats efter 50- och 90-procentiga avdrag). 50 procents avdrag är möjligt vid frånvaron av klor- och bromföreningar samt 90 procent när dessutom produktens elektronik inte heller innehåller flamskyddsmedel innehållande fosfor.

En redovisning av storleken av de olika avdragen, 50- respektive 90 procent, omöjliggörs dock p.g.a. Skatteverkets nuvarande sekretessregler (som överklagas av APPLiA f.n.). De avdragsprocent vi här redovisar är därför de hopslagna avdragen, dvs både 50- och 90-procents avdrag, som skillnad mellan brutto- och nettoskatt.

Skillnader mellan produktkategorier

Avdragsprocenten från bruttoskatt inom produktkategorin vitvaror varierar från lägst 26 procent för spis/ugn/häll till högst 40 procent för tvättmaskiner.

Det sker också en del förändringar när det gäller avdragen mellan de olika produktkategorierna. Störst ökning av avdrag görs inom kyl o frys (fr 26 procent till 36 procent). De övriga förändringarna mellan 2020 och 2021 visas här:

• För diskmaskiner ökar avdragen från 32 procent till 38 procent
• Tvättmaskiner ökar från 35 procent till 40 procent
• Torktumlare ökar från 33 procent till 38 procent
• Spis/ugn/häll kvarstår på 26 procent (samma som 2020)
• Dammsugare minskar avdragen från 28 procent till 27 procent

Vi får återkomma med en ännu djupare analys av de olika produktkategorierna och deras avdrags-struktur efter att vår inledda överklagan till Skatteverket hörsammats. Den gäller verkets motvillighet att lämna ut specifika uppgifter för andelarna med 90-procentigt avdrag för tre av branschens produktkategorier. Detta omöjliggör att genomföra en korrekt utvärdering av skattens verkningar.

Väldigt lite ’miljö’ för pengarna

Vill man göra en bedömning av hur effektiv elektronikskatten är att uppfylla sitt syfte, att minska exponeringen av flamskyddsmedel baserade på klor, brom och fosfor i svenska hushåll, så får vi ingen stark indikation på att så sker av siffrorna här ovan. Snarare tvärtom inom några produktkategorier.

Vi får i stället luta oss mot de utredningar som gjorts tidigare av Kemikalieinspektionen och Skatteverket på uppdrag av regeringen. Dessa är eniga om att elektronikskatten inte har uppvisat några tecken på att målet har uppnåtts eller ens är på väg att uppnås. De påstår dock att det inte kan uteslutas att skatten möjligtvis kan få någon effekt på lång sikt. Osäkert när eller om detta kan ske, enligt båda utredningarna.

EU-reglering effektivare

Enligt APPLiA (och en rad av andra organisationer) vore ett förstärkt arbete med att förändra de EU-direktiv som styr kemikalieanvändningen betydligt effektivare. En nära nog global industri skulle då driva frågan med kraft tillsammans med EU mot en måluppfyllelse. Drivet att uppnå det målet skapas inte av ett nationellt, svenskt särintresse i form av elektronikskatten utan miljönytta. Skatten har sedan 2017 fördyrat hemelektronik och vitvaror för svenska konsumenter med 6 miljarder kronor (+moms)!

Kent Oderud, ordförande APPLiA