2022.09.27

Utökat lagstöd för kontroll av produkter

Den 25 juli i år trädde lagändringar i kraft inom ekodesign- och energimärkningsområdena i Sverige, detta som en följd av EU:s nya marknadskontrollförordning (EU) 2019/1020. Ändringarna innebär bland annat att energimyndigheten med lagstöd kan utföra oanmälda inspektioner på plats hos en ekonomisk aktör.

Mer kontroll av Ekodesign-lagen och Energimärkningsförordningen

Ändringarna har tillämpats i lagen (2008:112) om ekodesign samt i lagarna (2018:550) och (2018:551) med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning respektive EU:s däckmärkningsförordning. Ändringarna är i huvudsak detsamma i samtliga tre lagar och handlar om att ge Energimyndigheten som marknadskontrollmyndighet på området befogenheter avseende marknadskontroll som följer av EU:s marknadskontrollförordning.

Energimyndigheten får mer muskler

Ändringarna innebär att Energimyndigheten numera har uttryckligt lagstöd för att utföra oanmälda inspektioner på plats hos en ekonomisk aktör och fysiskt kontrollera en produkt med avseende på ekodesign, energimärkning och säkerhetsrisker.

Energimyndigheten får även, om det anses nödvändigt för att syftet med kontrollen ska uppnås, införskaffa varuprover under dold identitet (så kallad mystery shopping). Som en sista utväg och för att utesluta en allvarlig risk, ges Energimyndigheten även befogenhet att få innehåll på en säljares webbsidor avlägsnade eller att åtkomsten begränsas till dessa.

Dessa kontrollåtgärder syftar till att köpare av produkter från olika ursprungsländer, skall kunna känna sig säkrare på att dessa uppfyller de normer som det europeiska produktansvaret kräver och att mindre nogräknade importörer förhindras att försälja produkter, som inte uppfyller kraven.

Källa: Energimyndigheten

Sammanställt av Kent Oderud