2022.10.11

Uttjänta hushållsmaskiner  – exporteras olagligt

Antalet beslagtagna vitvaror som olovligt är påväg att exporteras från Sverige ökar enligt Tullverkets senaste rapport. Nu tar både branschen och myndigheten ytterligare krafttag för att stoppa exporten av det miljöfarliga avfallet. 

Redan i Tullverkets årsredovisning för 2021 kunde vi utläsa att tullen blivit vassare på att hitta och förhindra otillåten export av miljöfarligt avfall till andra länder. Det rör sig om vitvaror, kylkompressorer, elektronik men också uttjänta bildetaljer och maskiner. Dessa uttjänta varor är olagliga att exportera till andra länder. Sverige har mycket väl fungerande egna system för miljöriktig återvinning, så en export till mindre nogräknade länder sker enbart av ekonomiska orsaker.

Tullen allt bättre

Under helåret 2021 stoppade Tullverket olagliga exporter av 627 ton miljöfarligt avfall. Året dessförinnan var siffran 570 ton vilket innebär att mängden olagligt avfall som hindrats från att lämna Sverige förra året ökade med tio procent, enligt Tullverkets egen statistik. Hittills i år har tullen redan stoppat 732 ton farligt avfall från att exporteras – en klar ökning från förra året. Fortsätter denna trend året ut kommer mängden att överstiga 1.000 ton detta år.

 – Vi har stoppat mer otillåtet avfall i våra kontroller, men om det exporteras mer eller om vi har blivit mer effektiva är svårt att säga. Det är ännu ett för litet underlag för att man ska kunna dra sådana slutsatser säger, Martin Johansson, sakkunnig på Tullverket i Göteborg till media.

Mottagaren av det otillåtna avfallet finns ofta i afrikanska länder såsom Benin, Gambia, Ghana och övriga Västafrika men också asien, meddelar Tullverket.

Specialinsatser av tullen

I Dagens Nyheter kunde vi i veckan läsa om den allra senaste insatsen från tullen som skedde under en septembervecka då Tullverket och länsstyrelserna genomförde riktade kontroller i Sveriges hamnar – och stoppade över 220 ton miljöfarligt avfall från att olagligen exporteras. I containrarna fanns bland annat kylkompressorer, plastavfall och möbler. Insatsen gjordes i linje med EU-förbudet mot export av farligt avfall till länder utanför unionen.

Under en av de 472 genomförda kontrollerna i svenska hamnar, som genomfördes av den svenska tullen i september, hejdades sex containrar med uttjänta kylkompressorer med slutdestination Pakistan. Lasten av dessa kompressorer vägde totalt 167 ton och var det största av de avslöjade smugglingsförsöken. Totalt tio exportförbud utfärdades under Tullverkets specialinsats mot sändningar från hamnarna i Göteborg, Helsingborg och Södertälje till Pakistan, Indien, Förenade Arabemiraten, Kamerun och Guinea.

– Tullverket har en viktig uppgift i att förhindra sådana här förbjudna avfallsexporter. Sändningarna kan utgöra ett allvarligt hot mot hälsa och miljö i mottagarländerna, kommenterar Martin Johansson i Tullverkets pressmeddelande.

APPLiA stöder Tullverket

Branschens organisationer har påpekat att åtgärder måste vidtagas för att förhindra denna olagliga export av uttjänt elektronik och hushållsmaskiner.

– Bland annat hjälper vi till med speciella checklistor för att lättare kunna kontrollera funktionen på kylskåp och andra vitvaror som skall exporteras. Det gäller för tullpersonalen att kunna skilja på om vitvaran fungerar och därmed får exporteras, eller om den är uttjänt och utan funktion och därmed olaglig att exportera, säger Matts Spångberg, branschansvarig i APPLiA.

De system som vi har i Sverige för insamling av uttjänt material vid över 600 återvinningscentraler och dessutom 1,5 miljoner fastighetsnära insamlingsplatser och miljöriktig återvinning i 30 återvinningsanläggningar är av världsklass och det vore mycket olyckligt om uttjänt material istället belastade länder med sämre förutsättningar för en miljöriktig återvinning. Därför välkomnas Tullverkets förstärkta ambitioner inom detta område av branschen.

//Kent Oderud, ordförande APPLiA