2023.01.24

Ännu hög takt i färdigställandet av bostäder

Allt är inte mörkt på byggmarknaden för bostäder. I alla fall inte på kort sikt. Antalet färdigställda bostäder har hållit hög takt under både 2022 och det kommer att fortsätta på denna höga nivå under 2023 enligt Boverkets prognos.

Båda åren kan det komma att färdigställas över 60 000 bostäder, varav över 30 000 hyresrätter och cirka 17 000 bostadsrätter i flerbostadshus. Det är den höga takten av uppstartade bostadsprojekt under tiden 2020-2021 som nu är i färdigställandefasen. Den huvudsakliga inbromsningen för antalet färdigställda bostäder kommer nu att ske från år 2024 och framåt, vilket kommer att påverka försäljningen av vitvaror negativt.

Antalet påbörjade bostäder minskar kraftigt

Antalet bostäder med startbesked minskar enligt Boverkets prognos från cirka 71 500 år 2021 till cirka 33 000 år 2023, inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Men, de meddelar också att osäkerhetsintervallet är stort i denna prognos.

Prognos för antal påbörjade bostäder

2021 2022p 2023p
Bostadskategori
Flerbostadshus 54 600 44 000 23 000
– Bostadsrätt 20 700 17 000 8 800
– Hyresrätt 33 400 26 000 14 000
– Äganderätt 500 1 000 200
Småhus 13 800 12 500  8 500
Total nybyggnad 68 400 56 500 31 500
Nettotillskott genom ombyggnad 3 100 2 500 1 500
Totalt påbörjade bostäder 71 500 59 000 33 000

Källa: SCB samt Boverkets indikatorer december 2022

Efterfrågan på nya bostadsrätter och småhus har fallit kraftigt efter halvårsskiftet 2022. Det påverkar viljan att starta nya bostadsprojekt och Boverket räknar därför med en snabb minskning av antalet byggstarter för bostadsrätter, i synnerhet för bostadsutvecklare med svag finansiell ställning. Byggandet av småhusminskar i synnerhet efter halvårsskiftet 2023, prognosticerar Boverket.

Också starten av byggprojekt av hyresrätter påverkas negativt av den finansiella oron och ökade finansieringskostnader, vilket leder till en snabb inbromsning för byggandet av dessa. De privata bolagen kommer att ha en försiktig inställning till uppstart av nyproduktion utifrån den osäkerhet som råder i samhällsekonomin. Allmännyttans byggande drabbas mindre och kommer att kunna utvecklas något bättre, men står normalt för en liten andel av den planerade produktionen.

Text: Kent Oderud