2022.05.18

APPLiA och ARN

Inom vårt branschsegment säljs årligen cirka 8 000 000 hushållsapparater. ARN prövar ärenden där konsumenter klagar under reklamationstid 3 år (i enlighet med KKL) men även ärenden där konsumenten erhållit förlängd garanti. I sig innebär det att cirka 25 000 000 – 30 000 000 produkter varje år skulle kunna bli ett ARN-ärende.

 

ARN är indelade i avdelningar och produkter/tjänster inom APPLiAs branschsegment hanteras av El-avdelningen på ARN. Inom El-avdelningen prövas i stort sett alla konsumentprodukter som är beroende av el eller batteri, samt abonnemangstjänster. El-avdelningen hanterar drygt 2 000 ärenden om året, varav ungefär hälften prövas av nämnd och resterande expedieras som tjänstebeslut. 10-20 procent av de i nämnd prövade ärendena leder till bifall eller delvis bifall för konsumenten. I det stora flertalet ärenden avslås konsumentens yrkanden.

Av de drygt 2 000 ärendena är färre än 10 procent relaterade till vår bransch. Det innebär att vi har runt 200 ärenden i ARN årligen och siffrorna för vår bransch ligger lite under snittet för bifall eller delvis bifall. Innebörden av detta är att ungefär 1 ärende i månaden leder till bifall eller delvis bifall för konsumenten när man bryter ut vårt segment. I de flesta fall där konsumenten erhåller rätt beror det sällan på en teknisk bristfällighet i produkten, s.k. ursprungligt fel. Allt för ofta beror det på att näringsidkaren inte dokumenterat serviceåtgärder, missat att bifoga dokument eller inte svarat på något av konsumentens påståenden.

Objektivt kan jag konstatera att vi är en bransch som har bra rutiner och duktiga medarbetare som hanterar kundernas problem på ett synnerligen bra sätt. Ni är duktiga på att lösa de problem som uppstår och självklart löser ni även flera ärenden som goodwill och service.

Matts Spångberg, VD APPLiA