2022.03.16

Arbetet med hållbarhet prioriterat för APPLiA och medlemsföretagen

Vår bransch arbetar kontinuerligt med förbättringar av produkterna, produktionen och distribution både vad avser teknik och miljö. Här sammanfattar Matts Spångberg, APPLiA, aktuella regleringar och tendenser inom hållbarhet just nu.

 

Medlemsföretagen eftersträvar löpande att använda material och metoder som är skonsamma mot miljön. APPLiA-företagen har under lång tid arbetat med produktutveckling och miljöarbete innebärande att produkterna löpande förbättras inte minst ur miljösynpunkt. Alla medlemsföretagen har en egen CSR-rapport där man kan följa företagens samhällsansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

APPLiA eftersträvar att miljöarbetet sker globalt eller i vart fall på EU-nivå. Nationella särregler är svåra att hantera i produktion eftersom tillverkningen sker för en global marknad för att det skall vara kostnadseffektivt för användarna. Det är då inte helt lätt, men framförallt tidsödande, att ställa om produktion för nationella särkrav och slutänden även fördyrande för konsumenter. APPLiA-företagen har under lång tid arbetat med produktutveckling och miljöarbete innebärande att produkterna löpande förbättras, inte minst ur miljösynpunkt.

Miljödeklaration, Energimärkning och Ekodesign
APPLiA var en av pionjärerna inom hållbarhetsarbete i slutet av 1990-talet och skapade en miljödeklaration kring innehållet i produkterna. 1998-2000 genomförde APPLiA tillsammans med Energimyndigheten och återförsäljarna en gemensam kampanj för energimärkning till konsument. Energimärkningen finns idag på många produkter i flera olika branscher. Deklarationen anger produktens energiklass och hjälper kunden att jämföra produkterna ur energisynpunkt vid köptillfället.

Ekodesigndirektivet ska förbättra produkters miljöprestanda under hela livscykeln. Ekodesign sätter minimikrav för energiprestanda och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden.

REACH, RoHS, ECHA och Elektronikskatt
REACH (begränsningar av kemikalier) och RoHS (förbud för vissa kemikalier) är europeiska lagstiftningar på kemikalieområdet. Lagstiftningar är tydliga och gäller lika inom hela EU vilket gör det tydligt vid produktion. De revideras löpande av EU. ECHA, Europeiska kemikaliemyndigheten, arbetar för säker användning av kemikalier. Myndigheten genomför EU:s nya kemikalielagstiftning och bidrar därmed till bättre folkhälsa, miljö, innovation och konkurrenskraft i Europa.

Elektronikskatten är en nationell särregel för Sverige och innebär en skatt vid användande av vissa ämnen i flamskyddsmedel. Skattens konstruktion innebär även att oavsett om man lyckats producera en produkt utan angivna ämnen så försvinner inte skatten. APPLiA har kontinuerligt bedrivit påverkansarbete för att reglerna om kemikalier i flamskyddsmedel skall hanteras inom ramen för EUs kemikalielagstiftningar. Substitution kräver att produkterna tillverkas för en större marknad än enbart en nationell marknad som utgör väsentligt mindre än 1 procent av totalmarknaden.

EU:s gröna giv och CBAM
En Europeisk klimatlag är ett av de viktigaste inslagen i den gröna given med klimatmål och minskade nettoutsläpp som skall genomföras i olika planer fram till 2030-2050. CBAM är ett av de regelverk som diskuteras just nu där APPLiA aktivt arbetar med påverkansarbete för att det skall bli konkurrensneutralt. Dagens förslag kan komma att innebära att produkter som tillverkats utanför EU får en lägre kostnad än produkter som tillverkats inom EU . Detta för att gränsjusteringsmekanismen för koloxid med syfte att reglera växthusutsläpp inte hanterar insatsmaterial och produkterna lika.

Producentansvar för produkter och batterier
APPLiA-företagen har målmedvetet och tidigt prioriterat att uppfylla samtliga delar av producentansvaret som berör företagens produkter. APPLiA var en av de drivande parterna i arbetet med att starta upp El-Kretsen som hanterar återvinning och återbruk av produkter och batterier. Samtliga medlemsföretag är anslutna. Medlemsföretagen är också anslutna till FTI som hanterar producentansvar för glas, papper, plast, metall och tidningar.

Återbruk
Vid sidan av det återbruk som påbörjats inom El-Kretsen (se ovan) sker nu även flera direkta initiativ från några av medlemsföretagen. Som ett exempel har Philips lanserat en hemsida där konsumenter kan handla återbrukade produkter, se Handla renoverade produkter | Philips.


Matts Spångberg, branschansvarig APPLiA