2022.02.23

Bostadsproduktionen ökar igen

Statistiska Centralbyrån (SCB) har publicerat siffror för påbörjade lägenheter i nyproduktion och konstaterar att kurvan nu entydigt pekar uppåt igen efter en dipp under 2018-2019.

 

Regionalt sker givetvis mycket av bostadsproduktionen under 2021 i storstadsområdena Stockholm, Västra Götaland och Stormalmö. Men också i landet i övrigt är takten hög – Västerbotten ökar med hela 73% och regioner som Östergötland och Jönköping uppvisar också en höga ökningstakter.

Graf över påbörjade lägenheter i nybyggnad, 2001-2021

Påbörjade lägenheter i nybyggnad, 2001-2021

 

63 900 nya bostäder påbörjades 2021

SCB skriver i sin rapport: ”Preliminärt påbörjades nybyggnation av cirka 63 900 lägenheter under 2021. Det är 16 procent fler lägenheter jämfört med 2020 då 54 869 lägenheter började byggas. Siffrorna för 2021 tangerar nästan 2017 års höga siffror då 64 083 lägenheter påbörjades”.

Mål för byggande i Sverige

Regeringens övergripande mål för byggande, samhällsplanering och bostadsmarknad är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. Målet är också en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Boverket anger i sina prognoser därför att det behöver byggas cirka 71 000 bostäder per år för att möta hushållstillväxten i landet. Och där är vi uppenbart inte än.

Småhus ökar mest +17%

Småhusmarknaden verkar ha tagit extra fart under pandemin för just i småhus påbörjades 12 750 bostäder vilket är 17 procent fler än under 2020 medan ökningstakten för bostäder i flerbostadshus låg strax därunder (+16%). Tillskottet från flerbostadshus var 51 150 påbörjade lägenheter. Av dess är cirka 63 procent framtida hyresrätter – resten är andra bostadsformer, främst bostadsrätter.

Viktigt för branschen

Nybyggnationen är en viktig motor för samhällsekonomin och väldigt viktig för många branscher med leverantörsintresse till bygg- och bostadsföretagen. För vår bransch är denna sektor särskilt viktig, då varje nyproducerad bostad utrustas med ett antal nya, energieffektiva vitvaror. En snabb räkneövning ger snabbt att de påbörjade 63 900 bostäderna behöver utrustas vid färdigställandet med cirka 400 000 olika vitvaror, vilket uppskattningsvis är 15-20 procent av hela totalvolymen på marknaden för MDA (vitvaror) i Sverige. En viktig delmarknad för våra medlemsföretag! So Sweden – keep on building!

Kent Oderud, ordförande APPLiA

Foto: Dylan Hunter/Unsplah