2022.07.04

En hållbarhetsuppdatering från branschen

Höga miljöambitioner eller fokus på skatteintäkter – hur väljer regeringen när revidering av RoHS och REACH är aktuella?
EU har nu öppnat upp för revideringar av direktiven Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS) och Registration, Evaluation, Authorisation och Restriction of Chemicals (REACH) på miljöområdet. Nya förslag kan väntas under senare delen av 2023. APPLiA Sverige har sedan kemikalieskatten tillkomst yrkat på att Sverige skall bedriva ett aktivt miljöarbete inom EU i stället för att skapa särregler för Sverige. Det kommer att bli spännande att se om Sveriges regering har miljöambitioner för hela EU på riktigt eller om skatteintäkter även fortsättningsvis är viktigare.

Koldioxidjustering vid gränserna
Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM ) – ett nytt certifikatsystem för importer av vissa varor från länder utanför EU. Den så kallade gränsjusteringsmekanismen för koldioxid ska hindra att tillverkning av koldioxidintensiva produkter flyttas till länder med mindre strikta klimatregler. CBAM är tänkt att komplettera EU:s befintliga system för handel med utsläppsrätter genom att en ny prissättningsmekanism för koldioxidutsläppen hänförliga till varor som importeras till unionen från tredje land. Regelverket avses omfatta varor från vissa utpekade industrisektorer bland annat cement, aluminium, elproduktion, järn och stål.

APPLiA har påtalat brister med CBAM då utformningen kan bli konkurrensbegränsande för produktion inom EU. Anledningen till detta är att prissättningen för enskilda material till tillverkning kan komma att bli högre än kostnaden för att importera en färdig produkt. Eftersom merparten av tillverkningen inom EU generellt dessutom har ett mindre klimatavtryck än tillverkning utanför EU kan detta leda till sämre miljöförutsättningar globalt.

Återvinning, återbruk och klimatavtryck
APPLiA och El-Kretsen arbetar löpande med nya och förbättrade lösningar inom återvinning och återbruk där huvudfokus är återvinning av plats. Plast är en viktig råvara som kan användas flera gånger i kretsloppet om det görs på korrekt sätt. Därför utvecklas nu tillsammans med återvinnare nya metoder som gör att plasten kan återbrukas i nya tillverkningsprocesser i likhet med det som i Sverige sker otroligt framgångsrikt. Elektronikåtervinningen är de nya gruvorna, exempelvis kommer redan idag merparten av guldet från Boliden från återvunnen elektronik och de tror själva att gruvbrytningen redan 2030 kan vara ersatt av återvinningen. En riktig framgångssaga som vi tillsammans varit delaktiga i.

I Sverige sker idag stor del av återbruket via olika sajter där konsumenter lägger ut fungerande produkter. Tillsammans med El-Kretsen och återvinningsbranschen undersöker vi även möjligheten att kunna återbruka produkter som kommit in till återvinning. Än så länge är det svårt att få sådana projekt att vara självförsörjande och inte sällan blir det projekt av social karaktär. För att lyckas behöver vi komma åt produkterna tidigare i kedjan och allra helst skall det vara fungerande produkter som är en del av ett förtida utbyte.

För företag anslutna till El-Kretsen pågår även ett spännande arbete där utveckling av parametrar som kan påvisa hur de enskildas klimatavtryck minskar som en del av framgångsrikt arbete med återvinning och återbruk.

Ekodesign
I den nya förordningen om ekodesign kommer användarens rätt att reparera och längre tillgänglighet för reservdelar i fokus. Ambitionen är att produkter skall ges en längre livslängd vilket är bra för miljön. Dock står fortfarande detta till stor del i konflikt med andra regler t.ex. skyldigheten att avråda från reparation i konsumentlagstiftningen, kemikalieskatten som tillkommit för att begränsa varor med visst kemikalieinnehåll, energiförbrukningen på äldre produkter som förbjudits, och freonförbudet på kyl- och frys. APPLiA står givetvis bakom ambitionen om förlängd livslängd på de produkter som kan återbrukas under förutsättning att det inte står i konflikt med att förlänga livslängden på produkter som av andra skäl borde ersättas av nya.