2024.05.31

Försäljningsstatistik april: Ett tecken på vändning?

De mindre hushållsapparaterna visar på en vändning för marknadsutvecklingen medan de tyngre vitvarorna fortfarande efter fyra månader nu kämpar med minustal gentemot samma period föregående år, enligt APPstats senaste marknadsiffror.

April ändå ett tecken på tillfriskning

Månaden april gav lite syre till marknadsutvecklingen för sell-in av hushållsmaskiner i Sverige. Sett i ljuset av de konjunkturrapporter som publicerats den senaste tiden så följer vitvaror/hushållsapparater med i ”the flow” för hur marknaden för sällanköpsvaror utvecklas.

Fortsatt lågkonjunktur – men hopp om vändning

SCB visar nu i sin senaste konjunkturklocka indikationer på att det fortsatt är lågkonjunktur i Sverige. I mars låg tio av tretton indikatorer under sin långsiktiga trend. Hushållen sticker ut åt båda håll. Indikatorerna för hushållens konsumtion samt detaljhandeln med sällanköpsvaror ligger fortsatt i recessionsfasen medan hushållens konfidensindikator, som delvis består av framtidsbedömningar, ligger i expansionsfasen. Dessa framåtblickande indikatorer visar verkligen på en stor optimism om en uppgång framöver. Det framgår i SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv.

Hushållsapparaterna (SDA) tertialets hjältar

Efter en mycket svag månad mars så avlöpte april (med något fler arbetsdagar) betydligt mer gynnsamt för framför allt de mindre hushållsapparaterna, som slog april 2023 med drygt 14 procent värdemässigt. Volymökningen låg på 13 procent, vilket indikerar att värdeökningen inte som helhet beror på prisutvecklingen för dessa varukategorier.

Ökningen under månaden april sker i nästan alla varusegmenten inom SDA – det är egentligen bara kaffemaskiner som sladdar efter med några procentenheter.

Vitvarorna (MDA) kämpar fortsatt i motvind

Trots en viss tillnyktring för MDA-segmenten tvätt/tork och köksfläktar i månaden april så drar de övriga varusegmenten ner siffrorna så att månaden slutade nästan 6 procent under samma månad förra året. Framför allt är det varugrupperna inom ”cooling” som ordentligt haltar efter fjolåret. Här ser vi rätt ordentliga volymtapp på mer än 20 procent för många av produktkategorierna inom detta segment, t.ex. fristående kylar och frysar.

APPLiA Sverige

Kent Oderud

Ordförande