2023.06.21

Förbättrat tvistlösningsförfarande hos Allmänna reklamationsnämnden 

Regeringen har nyligen tagit ett viktigt steg för att effektivisera tvistlösningsprocessen hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Enligt en lagrådsremiss som har beslutats öppnas möjligheten för regeringen att införa en avgift vid prövning av tvister hos ARN. 

De senaste åren har antalet ärenden som skickas in till ARN ökat markant, mellan åren 2016 och 2022 med över 90 procent. Inte bara har antalet ärenden ökat, de har även blivit mer komplexa och omfattande. Vissa anmälningar avvisas redan i ett tidigt skede på grund av att konsumenterna inte skickar in de kompletteringar som krävs för att nämnden ska kunna fatta beslut i ärendet.  

I lagrådsremissen föreslår regeringen att en ny bestämmelse ska införas i lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Detta ger regeringen befogenhet att utfärda föreskrifter om avgifter i ärenden som rör alternativ tvistlösning hos ARN. Genom denna befogenhet kan regeringen besluta om införande av avgifter och bestämma avgiftens nivå genom en förordning.  

Syftet med förslaget är att använda ARN:s resurser på ett effektivare sätt och minska handläggningstiderna. Avgift förväntas medföra att endast de konsumenter som verkligen avser att fullfölja sin anmälan vänder sig till ARN. På så sätt kan ARN fokusera sina resurser på ärenden som faktiskt kommer att behandlas. 

Civilminister Erik Slottner betaonar i ett pressmeddelandet vikten av att stärka konsumentskyddet och öka tillgängligheten till tvistlösning för konsumenter vars ärenden uppfyller kriterierna för prövning hos ARN. Regeringen har redan tillfört ytterligare resurser för att hantera den ökning av ärenden som ARN har sett på senare tid, men mer behöver göras enligt ministern. 

– Genom att införa en avgift, även om den är liten, hoppas de att färre ogrundade anmälningar om små belopp kommer att lämnas in. Tidigare prövades inte tvister på belopp under 1 000 kronor. När den beloppsgränsen sänktes och det blev gratis att vända sig till ARN, ökade antalet ärenden dramatiskt. ARN gör förmodligen bedömningen att rättssäkerheten inte kommer att äventyras av en handläggningsavgift, oavsett om den blir 100 eller 200 kronor, säger APPLiA:s vd Matts Spångberg.  

– För APPLiA är det positivt att tvister under 1 000 kronor inte prövas, eftersom arbetskostnaden för företaget att ta fram material och inlägg till processen överstiger beloppet som tvisten gäller, tillägger han.  

Förslaget förväntas träda i kraft den 1 juli 2024. Genom denna lagändring hoppas man på ett förbättrat och mer ändamålsenligt tvistlösningsförfarande hos Allmänna reklamationsnämnden.