2022.11.23

Guldmedaljer på höstmötet

Branschorganisationen APPLiA avhöll sitt höst- och medlemsmöte den 16 november i Solna och kunde bland annat fastställa verksamhetsplan och budget för nästkommande år. Detta efter att Anette Norberg förevisat sina OS-guldmedaljer i curling från Turin och Vancouver och föreläst mycket initierat om hur vinnande lag byggs – inte bara inom curling.    

Några mötesdeltagare prövar hur tungt ett OS-guld är; fr.v.Tarek Serraf – Gorenje, Johan Eklind – OBH, Maria Berglund – Electrolux.

APPLiA 2023

Verksamhetsplanen är basen för branschorganisationens arbete och styr vilka frågor vi ska driva framåt för att uppnå vår övergripande målsättning: att skapa förutsättningar för en långsiktig, hållbar tillväxt för branschens företag. De åtgärder vi vidtar idag är gjorda medsikte för att bygga en bättre morgondag. Strävan efter mer effektiva, miljövänligahushållsmaskiner är det som inspirerar vårt arbete. Nedan återfinns några exempel på områden som organisationen kommer fokusera på kommande tid.

Utbildning för service-tekniker 

Allt tyder på att reparationsbehovet kommer att öka till följd av samhällstrenden att gå mot ökat återbruk och reducering av nyinköp. Detta drivs också av EU:s ambitioner till ökad reparerbarhet och Ecodesign-direktiv.

Med denna starka trend i ryggen kan vi konstatera att vi redan idag känner av bristen på servicetekniker och pekar på de rekryteringsproblem branschen har. Detta gäller inte minst också tekniker med kompetens på uppkopplade hushållsmaskiner och dess anslutning till nätverk. Därför känner vi att framtiden måste säkras när det gäller tillgången till kunniga servicetekniker.

Den utbildning som APPLiA initierat av servicetekniker med connected-home-inriktning i Lund har för närvarande 20 elever som kommer att utexamineras nästa termin. Några nya kullar har inte antagits då intaget tidigare stoppats efter att myndigheten oförklarligt dragit tillbaka sin finansiering av denna utbildningsverksamhet.

Detta är givetvis inte bra och APPLiA har därför återigen lämnat in ansökningar om fortsatt kursverksamhet – också på distans – via Yrkeshögskolan till myndigheten. Svar väntas till januari 2023. Ett ”nej” betyder att vi omgående måste finna nya vägar för att kunna förbättra tillgången på denna viktiga yrkeskategori.

Viktig marknadsstatistik

Efter APPLiA:s övertagande av BMAB:s statistikverksamhet efter Branschkansliets konkurs i somras har vi arbetat hårt för att få den svenska marknadsstatistiken upp på banan igen. Den rullar nu tillfredställande och våra medlemmar i Sverige har nu återfått detta viktiga planerings- och uppföljningsverktyg.

Parallellt med detta arbetar APPLiA-Sverige tillsammans med vår partner WestArt, som också driftar vårt XPOS-system för reklamationer och XREP för reparationshantering, fram ett gemensamt nordiskt statistiksystem för alla de fyra nordiska marknaderna. Att få denna att fungera klanderfritt är en prioriterad uppgift under 2023 då detta nya system skall driftsättas den 1:a januari 2024.

Påverkan / elektronikskatten m.m.

Kontakter med myndigheter, lagstiftare och politiska forum görs inte bara med inriktning på det bästa för branschen utan också det bästa för samhället och vår omvärld. Hållbarhetssträvanden skall understödjas och innovationer inom miljöområdet välkomnas.

För kommande år skall därför vår enträgna fajt fortsätta för att få effekt på reduceringen av flamskyddsmedel innehållande klor, brom och vissa fosforföreningar via ett mer enträget arbete från svensk politiks sida inom EU. Där kan de verkligt effektiva åtgärderna beslutas. Speciellt viktigt är detta nu när Sverige övertar ordförandeskapet i EU vid årsskiftet. Den svenska sär-beskattningen av elektroniken i vitvaror/dammsugare, hemelektronik, IT och telefoner – elektronikskatten – har visat sig verkningslös och måste slopas innan den ger permanenta skador i form av falsk substitution och ger bränsle till ytterligare inflation.

… och mycket mer

APPLiA:s verksamhetsplan innehåller givetvis mer än dessa exempel ovan. Den ger till exempel guidance för upprättande av våra leveransbestämmelser i branschen, serviceverkstädernas auktorisation, APPLiA:s representation i den Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), producentansvaret och den kommunikationsplan som ger ramarna och inriktningen för organisationens kommunikativa hantering.

Vi är nu redo för nästa år!

Text: Kent Oderud, ordförande APPLiA – Home Appliances Sweden