2024.02.19

Manifest del 2 – Stöd till medborgare och ökat fokus på återbruk

Applia Europes manifest för 2024, som presenterades den 18 december 2023, är en ambitiös färdplan med praktiska rekommendationer för beslutsfattare inom unionen 2030. För att möjliggöra ett klimatneutralt Europa, betonar manifestet vikten av energieffektiva hushållsapparater som en nyckel till framsteg. APPLiA djupdyker nedan i manifestets andra dela.

Valet till Europaparlamentet närmar sig och i juni går 7,6 miljoner européer till vallokalerna för att rösta fram de 720 ledamöterna som ska styra unionen de kommande fem åren. APPLiA Europe har därför tagit fram en färdplan med praktiska rekommendationer till den Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och de nationella regeringarna fram till 2030.  Planen är uppdelad i tre delar och du finner en närmare beskrivning av del 1 – möjliggöra övergången till ett klimatneutralt Europa här. Del två fokuserar vi på att stötta medborgarna i den gröna omställningen.

Rekommendation 4: Belöna och stärka konsumenter med meningsfulla incitament

Manifestets fjärde rekommendation uppmanar till att belöna medborgare när de minskar, optimerar eller avkarboniserar sin egen energikonsumtion.

— Förslaget står i direkt konflikt med nuvarande svensk lagstiftning där våra hushåll i stället straffbeskattas genom Elektronikskatten. Incitament behövs för att hjälpa och motivera konsumenter att byta ut äldre vitvaror till nya mer energieffektiva produkter. Elektronikskatten motverkar byte till nya produkter genom att påföra upp till 670 kr extra skatt vid köp, säger Viktor Sundberg,VP Environmental and EU affairs, Electrolux.

Rekommendation 5: En europeisk strategi för att ersätta gamla energikrävande apparater

Ta del av manifestet i sin helhet här.

Korrekt hantering av resurser i gamla apparater kan säkerställas, förutsatt att alla faktorer samarbetar och arbetar kollektivt i denna massiva organisatoriska utmaning. Ersättning av apparater bör dock överväga den faktiska förbättringen i energieffektivitet, miljöavtrycket under hela livscykeln, apparatens hållbarhet och skillnader mellan produktkategorier enligt manifestet.

— Det är alltid viktigt att fokusera på energiförbrukning. Vissa produkter bör bytas ut då det gynnar miljön i stället för att repareras eller återbrukas. Detta då de dels inte längre är energieffektiva men dels också för att de kan innehålla förbjudna ämnen som exempelvis freon, säger Matts Spångberg, VD APPLiA Sverige.

Sverige är dessutom ledande inom återbruk och återvinning tack vare det branschgemensamma bolaget El-kretsen.

Rekommendation 6: Stöd för låginkomsthushåll att installera energieffektiva apparater

Avancerade, energieffektiva och hållbara teknologier bör vara överkomliga för alla. APPLiA Europe föreslår därför införandet av ett stöd för låginkomsthushåll att installera energieffektiva apparater. Stödet bör bygga på nationella initiativ och vid behov finansieras och samordnas via EU enligt APPLiAs ordförande Kent Oderud.

— Vitvaror finns i alla hushåll och energieffektiva produkter får inte bli en klassfråga om vi ska nå våra gemensamma hållbarhetsmål. Därför välkomnar vi förslaget och ser att det för svensk del skulle kunna innebära att Energisparbonusar införs vilket har visat sig vara framgångsrikt i andra europeiska länder. Men även andra verktyg för att understödja och öka andelen energieffektiva hushållsmaskiner måste utvecklas och rullas ut. Därtill måste det göras lätt för konsumenterna att välja bästa tänkbara alternativ genom ett strikt energimärkningssystem och en utpräglad Ecodesign-strategi.

APPLiA Sverige arbetar också för att kraven för upphandlingar vid de stora hyresbestånden ska förändras. Fokus behöver flyttas från lägst inköpspris till att i stället se till energieffektivitet. Ett högre inköpspris kan ge en lägre kostnad i längden om energiförbrukningen tas med i beräkningarna.

— Vinsterna för miljön skulle vid en sådan förskjutning vara än större. Men viktigast är att vi gemensamt inte lämnar ett enda svenskt hushåll utanför möjligheten till bästa möjliga energieffektivitet för de nödvändiga hushållsmaskinerna, avslutar Kent Oderud, ordförande APPLiA Sverige.