2023.07.13

Statistiken ljusnar – vändning på gång?

Ny statistik från APPLiA visar att en vändning kan vara på gång i branschen. Detsamma gäller för detaljhandeln i stort. Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpandepriser ökade med 6,2 procent jämfört med fjolåret och sällanköpsvaruhandeln med 1,6 procent. 

Branschens statistik för maj kännetecknas av en viss grad av återhämtning. För de tyngre vitvarorna (MDA) ligger det värdemässiga utfallet för maj i år enbart några få procentenheter under fjolårets resultat under maj. För de elektriska hushållsapparaterna (SDA) är månadsutfallet betydligt högre (+5,7%) jämfört med maj 2022. Ackumulerat över årets fem första månader börjar branschens siffror närma sig föregående år för de större vitvarorna och även hushållsapparaterna knappar in.

Är det tecken på en vändning?

Branschvärdet uppvisar en stabilisering och en långsam förbättring de senaste månaderna – en tendens till vändning kan skönjas. Men vi måste ha i minne att APPLiA:s branschredovisning här i APPLiAnytt baseras på det värdemässiga utfallet. De prisförändringar som skett i samhället och för branschens utbud ger en kompensation för det bortfall av volym, som branschen fortfarande känner av för både MDA och SDA.

Sammantaget MDA+SDA

För branschen båda större segment har utfallet i maj lett till en förbättring av de samlade branschsiffrorna – tack vare plusvärdet för SDA ligger maj 2023 nära nog i nivå med maj 2022 och ackumulerat minskar det samlade utfallet med -5,6 procent. I april var motsvarande värde -6,8 procent. Denna tendens till försiktig förbättring följer också utvecklingen i detaljhandeln för sällanköpsvaror i Sverige.

Detaljhandel i Sverige – Kalenderkorrigerad årsutveckling

Jämfört med detaljhandels samlade utveckling för bland annat sällanköpsvaror skriver SCB i sitt pressmeddelande att jämfört med motsvarande månad 2022 minskade detaljhandelns försäljningsvolym i maj med 5,4 procent i kalenderkorrigerade tal. Sällanköpsvaruhandeln minskade med 7,7 procent och dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget minskade med 2,3 procent. Se graf ovan.

Mäts utvecklingen i detaljhandeln däremot i löpande priser ser utvecklingen betydligt bättre ut. Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpandepriser ökade med 6,2 procent i maj 2023 jämfört med maj 2022. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,6 procent och dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 13,0 procent allt enligt SCB:s senaste publicering.

Text: Kent Oderud