2023.03.22

Tuff inledning på året för branschen 

Branschen backar jämfört med 2022 

Året 2023 har startat svagt, vilket branschens inköpsstatistik för januari visar tydligt. Jämfört med rekordåren under pandemin ligger det samlade branschvärdet för branschens stora vitvaror och de mindre hushållsapparaterna drygt 18 procent sämre, se diagrammet ovan. Även jämfört med 2019 når årets januari inte upp till den nivå som marknadsförsäljningen nådde då.       

Vår bransch följer det mönster vi ser inom hela sällanköpsvaruhandeln i Sverige. Jämfört med motsvarande månad 2022 minskade hela detaljhandelns försäljningsvolym i januari med 7,5 procent i s.k. kalenderkorrigerade tal, meddelar SCB i sin allra senaste statistik. Därav minskade sällanköpshandeln, där också våra branschprodukter ingår, med 9,9 procent och dagligvaruhandeln med 5,0 procent. 

Stora vitvaror har några få plustecken 

För de större vitvarorna (MDA) är tappet i årets januari gentemot samma månad förra året 13,8 procent. Denna nedgång är jämnt fördelad över de olika produktsegmenten inom MDA – endast några få produktkategorier uppvisar positiva värdetal i jämförelse med förra årets januari-månad; inbyggda kylar och frysar samt inbyggnadshällar.  

Tungt för små hushållsapparater  

Hushållsapparater (SDA) haltar betydligt i jämförelse med samma månad föregående år med hela minus 33,4 procent. En rejält minskad kundefterfrågan och fortsatt tunga lager inom handelsleden är anledningen till denna kraftiga avvikelse.   

Nästa år vänder det 

Med bara en månad bakom oss av det nya året är svårt att säga något mer detaljerat om hur utvecklingen i branschen kommer att se ut under resten av året. Men med signalerna från HUI:s prognoser över utvecklingen i den svenska handeln ser vi att den ekonomiska aktiviteten i landet minskar generellt under 2023. Nedgången prognostiseras dock bli relativt kortvarig och nästa år väntas återigen positiva tillväxttal, om än relativt låga sett till den historiska tillväxttakten. Prognoserna för såväl BNP som hushållens konsumtion revideras ned till -1,6 procent respektive -2,5 procent för 2023.  

Sällanköpshandeln får det fortsatt tufft 

Prognosen för detaljhandeln 2023 revideras upp till 2,0 procent mätt i löpande priser och utvecklingen 2024 prognostiseras till 1,0 procent. Tillväxten förväntas även fortsatt drivas av prisökningar i dagligvaruhandeln. Prognosen för sällanköpsvaruhandeln är däremot negativ i såväl fasta som löpande priser. Allt enligt experterna hos HUI Research. 

Text: Kent Oderud