2022.08.23

Uppåt för branschen i höst?

Det väntar en höst som sannolikt kommer att innebära en hel del utmaningar för den svenska samhällsekonomin, handelns utveckling och inte minst vår egen bransch. APPLiAnytt har sammanställt några av utsagorna från Konjunkturinstitutet, Svensk Handel och två av våra medlemsföretag som en indikation på hur vår bransch kommer att påverkas.   

KI: Konjunkturutsikterna har försämrats under sommaren

Svensk ekonomi utvecklades överraskande starkt det avslutade andra kvartalet i år. Men utsikterna för framtiden har blivit dystrare under sommaren. Av Konjunkturinstitutets (KI) senaste prognosuppdatering över den svenska ekonomin framgår att pressade svenska hushåll kommer att dra ner på konsumtionen i höst och i vinter, vilket bidrar till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur nästa år, enligt Konjunkturinstitutets presentation på pressmötet förra veckan. Vi lyfter nedan några specifika punkter från presentationen att ha extra koll på.

  • Höga energipriser kommer att fortsätta att pressa svenska konsumenter
  • BNP-tillväxten revideras ner till +0,5 procent 2023 från +2,4 procent i år
  • Arbetslösheten bottnar i år på 7,7 procent och stiger nästa år
  • Inflationen fortsätter att stiga och toppar på nära 10 procent vid årsskiftet

Riksbanken kommer också att fortsätta på den inslagna vägen med räntehöjningar i syfte att stävja inflationen och de höga inflationsförväntningarna. Vid utgången av 2022 bedöms reporäntan ha höjts till 2 procent. Inflationen faller tillbaka snabbt under nästa år och Riksbanken låter då räntan ligga still.

Hela presentationen från KI:s pressträff den 10 augusti hittar du här.

Handeln särskilt utsatt

Branschorganisationen Svensk Handel publicerar varje månad en handelsbarometer där de bland annat mäter svenska handlares framtidstro. Mätningen för juli visar att oron håller i sig – för fjärde månaden i rad. Framtidsindikatorn, som har ett neutralt värde på 100, visar 87,7. Det innebär att svenska handlares framtidstro fortsatt är låg, även om det är en uppgång med en procent sedan förra månadens mätning.

Höga lager i sällanköpshandeln

I handelsbarometern för juli presenteras även siffror för handlarnas varulager. Noterbart är att sällanköpsvaruhandeln uppger att deras lager behöver minska, medan situationen är den motsatta inom dagligvaru- och partihandeln, där fler behöver fylla på sina lager.

I mars svarade 30 procent av sällanköpshandlarna att de behövde öka lagren, medan endast 12 procent hade samma behov i juni. Inom e-handeln var tendensen densamma, fler än i mars behöver minska sina lager, om än i något mindre utsträckning än inom sällanköp.

– Den väsentliga slutsats vi kan dra från alla dessa siffror är att handelns svaga läge består. Butikshandlarna har en avvaktande inställning till de närmsta tre månaderna. Förväntningar på framtida försäljning sjunker i snabb takt. Hösten och vintern kommer att medföra utmaningar för stora delar av segmentet, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel i deras pressmeddelande.

Hela Handelsbarometern hittar du här.

/Kent Oderrud