2022.01.11

Visste du detta om energimärkningen?

Energimärkningen infördes redan 1995 på hushållsapparater som vitvaror, men har under åren utvecklats till att omfatta fler energianvändande och energirelaterade produkter. APPLiAnytt guidar dig genom 25 år med energimärkningen fram till 2021 års nya generation energimärkning inför att vi nästa vecka presenterar Branschförsäljning per energiklass 2021.

Den första energimärkningen hade energiklasser i skalan A–G med pilar från grönt till rött. Vid revideringar har även A+++ använts. Runt 2005 kompletterades Energimärkningsdirektivet av Ekodesigndirektivet, som även ställer minimikrav på hushållsapparaters och andra produkters energianvändning. Under 2021 skedde en större revidering av energimärkningen då man gick ifrån A+++ till att gå tillbaka till en skala från A-G, för flera produkter innebar det t.ex. att samma produkt som innehaft A i märkningen nu flyttades ner till att märkas med C i den nya märkningen.

Effekten av energimärkningen

Fram till 2020 beräknas förordningarna för vitvaror totalt att ha sparat 2,6 TWh el i Sverige. Sverige förbrukar årligen cirka 400 TWh. Energimärkning och ekodesign har fram till 2020 stått för hälften av EU:s energieffektiviseringsmål. EU:s energi- och klimatpolitiska mål för 2020 brukar kallas 20-20-20-målen. De tre huvudmål har varit:
• minskning av växthusgasutsläppen med minst 20 procent
• minskning av energiåtgången med 20 procent
• ökning av andelen förnybar energi till 20 procent av all slutlig energianvändning.

Effekten för tillverkare

Energimärkningen har kontinuerligt drivit företagen till innovation och teknikutveckling för att uppnå de bästa kriterierna vilket skapat energieffektivare produkter. För tillverkarna är det viktigt att det är en stor marknad som bestämmer sig samtidigt. EU är en tillräckligt stor marknad för att få fram incitament för tillverkarna att fortsätta förbättra produkterna. Vi ser på andra områden länder som tyvärr försöker driva fram nationella särregler där man inte når någon framgång med förändring eftersom marknadsandel i världen för enskilda länders särregler i de flesta fall inte påverkar tillverkares produktion.

Effekten för konsumenter

För konsumenterna har det blivit tydligt att de genom märkningen kan göra ett aktivt val för att minska sin egen energiförbrukning genom att välja energieffektiva produkter. Inom ramen för branschens egen statistik ser vi kontinuerligt hur konsumenterna valt energieffektiva produkter vilket vi årligen informerar om. De nya kommande besparingar kommer inte att kunna uppnås om inte utvecklingen mot mindre utsläpp fortsätter och snabbas på. Här kommer sannolikt tillverkare och återförsäljare behöva vara konsumenterna behjälpliga i val av energieffektiva produkter för att målen skall kunna nås.

Morgondagens märkning

Fler produkter kommer att omfattas och EU har kompletterat de energi- och klimatpolitiska målen med nya mål för 2030:
• minst 40 procent lägre växthusgasutsläpp
• minst 27 procent förnybar energi
• minst 27 procent högre energieffektivitet.
Enligt beräkningar från Internationella Energibyrån IEA kommer energieffektivisering att behöva stå för mer än 50 procent i uppfyllandet av 2030 års klimatmål. Till 2050 vill EU minska utsläppen med 80–95 procent jämfört med 1990 års nivåer.

Nästa vecka presenterar APPLiAnytt Branschförsäljning per energiklass 2021 och hur de nya energiklasserna för tvätt, diskmaskiner, kylar och frysar har påverkat försäljningen under 2021.

Läs mer hos Energimyndigheten genom att klicka här!

Matts Spångberg