2024.03.21

Etiska regler

Information om APPLiAs etiska regler för kontakt- och relationsfrämjande förmåner i affärsverksamhet

Över tiden förekommer olika typer av kontakter mellan företag och personer i företag och med anledning av detta uppkommer alltid frågor om i vilken omfattning det är tillåtet med:

 • Resor, säljtävlingar, presenter och gåvor etc.

Institutet mot mutor har på sin hemsida vägledande etiska regler som bygger på internationella handelskammarens regler www.institutetmotmutor.se där kan man även få vägledning i hur man tar fram en egen företagspolicy.

För den offentliga sektorn och dess bolag är tillämpningen betydligt strängare såsom fängelsestraff och uteslutande från deltagande i upphandlingar.

Det är också viktigt att påpeka att lagstiftningen drabbar både givare och mottagare.

Fr.o.m. juli 2012 kan alla arbetstagare i offentlig och privat sektor fällas för tagande av muta med fängelse upp till 2 år.

När domstolen beaktar otillbörlig förmån ser man på följande:

 • Förmånens karaktär och värde.
 • Sambandet mellan förmånen och mottagarens arbete eller uppdrag.
 • Mottagarens ställning.
 • På vilket sätt gåvan överlämnas.
 • Allmän sedvana eller branschpraxis.

APPLiA har beslutat om etiska regler, som bifogas. Reglerna är framtagna som ett stöd för medlemsföretagen. I de fall som Ni är tveksamma avseende Er aktivitet rekommenderar APPLiA att Ni tar del av hela texten och låter aktiviteten präglas av måttfullhet. Nedan finns även några råd till stöd för företagen.

När avtal skall ingås med samarbetspartner:

 • Gå igenom det egna företagets eller branschföreningens anti-korruptionspolicy med samarbetspartnern.
 • Ta gärna in klausul i avtalet avseende skyldighet att efterleva anti-korruptionslagstiftningen
 • Efterfråga gärna som standard av alla samarbetspartner att de har och uppvisar anti-korruptionspolicy

Övriga råd/punkter att beakta:

 • Tänk på att otillbörliga förmåner kan bestå i stort sett vad som helst.
 • Utrymmet för att erbjuda, lova, ge, begära, låta sig utlovas och ta emot förmåner inom ramen för tjänsteutövning är mycket liten.
 • Iaktta stor försiktighet vid förmåner av privat karaktär.
 • Iaktta stor försiktighet vid alla typer av förmåner under pågående avtalsförhandling.
 • Kontrollera branschöverenskommelser och följ branschpraxis.
 • Se till att företaget har en egen anti-korruptionspolicy och att alla anställda får utbildning i vad som gäller.
 • Företrädare dömd i lagakraftvunnen dom för mutbrott – kan stå företaget dyrt eftersom företaget i reglerna i LOU/LUF skall uteslutas från deltagande i en offentlig upphandling (gäller även kommunala bolag).