Miljö

APPLiA och medlemsföretagen ser det som ett minimikrav att följa gällande lagstiftning, föreskrifter och andra miljökrav. APPLiA eftersträvar i sitt dagliga arbete använda material och metoder som är skonsamma mot miljön, samt hålla oss informerade om nyheter och förbättringar på marknaden.
Vi tar ansvar för att uttjänta elektriska och elektroniska produkter från vår verksamhet samlas in och omhändertas på ett miljöriktigt sätt, samt att miljöfarligt avfall hanteras med största försiktighet för att undanröja risker för människan och miljön.

Energimärkning
EU’s energimärkning finns idag på nästan alla produkter. Deklarationen anger produktens energiklass och hjälper kunden att jämföra produkterna ur energisynpunkt.

Producentansvar
APPLiA-företagen har målmedvetet och tidigt prioriterat att uppfylla producentansvaret som berör företagens produkter.
APPLiA var en av de drivande parterna i arbetet med att starta upp El-Kretsen och alla medlemsföretag är anslutna

RoHS
APPLiA-företagen har under lång tid arbetat med produktutveckling och miljöarbete innebärande att produkterna löpande förbättras ur miljösynpunkt och att industrin nu uppfyller RoHS-direktivet.
2002/95/EG

REACH
Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.
Förordningen trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men bestämmelserna i REACH börjar gälla stegvis.

Miljödeklaration
APPLiA-företagen har under ett flertal år i upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) deklarerat produkterna i enlighet med branschens miljödeklaration.
Miljödeklaration