Sökresultat

256 resultat vid sökning efter .

REACH

REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Förordningen

RoHS

EHL-företagen har under lång tid arbetat med produktutveckling och miljöarbete innebärande att produkterna löpande förbättras ur miljösynpunkt och att industrin

PRICAT

APPLiA har för att förenkla elektroniskt utbyte av prisinformation utvecklat en branschstandard. Denna standard baseras på internationell EDIFACT-standard, som beskriver